Innlegg

Skrevet av senior rådgiver i selskapet Tellmann, Morten Overgård, som har digital- omstilling og effektivisering som hovedområder.

Markedet for fiskeoppdrett forventes å vokse ytterligere både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig står utfordringene i kø. Økt kostnadstrykk, strengere miljøkrav og høyere skatter er godt kjent og fremhevet av mange. Konsolideringen fra 1,000 aktører i 1990 til ca. 100 i dag kommer til å fortsette.

Et sentralt spørsmål de gjenværende oppdretterne i Norge bør spørre seg blir da: Hvordan sikre en langsiktig lønnsomhet og levedyktighet med dagens og morgendagens utfordringer?

Teknologi i systemperspektiv

Mange vil se på teknologi som en viktig del av svaret. Men teknologi er et vidt begrep. Spesifikke løsninger vil nok variere fra selskap til selskap. Ses teknologi som viktig er det nødvendig å sikre at teknologiske valg forankres i selskapets strategi og, ikke minst, er systemomfattende.

Innovasjon knyttet til for eksempel produksjonsteknologi er bare en del av løsningen. Å sette sensorer på fisk for å oppdage lakselus så tidlig som mulig er innovasjon norske oppdrettere absolutt trenger. Men et overveldende fokus på det som næringen tradisjonelt er opptatt av kan medføre gode produksjonsferdigheter, men manglende styringsferdigheter. Fremtidens digitale løsninger må med andre ord sikre god styring og kontroll av alle selskapets aktiviteter. For mange vil derfor en digital omstilling være helt nødvendig.

Hva vil en digital omstilling omfatte?

Også her vil det variere fra selskap til selskap. Men en digital omstilling vil sannsynligvis bestå av både overgang til sky og bytte av sentrale systemløsninger. Det første fordi egne datasentre har en forventet begrenset levetid. Blant annet knyttet til mangel på faglig kompetanse og teknisk støtte. I verste fall kan dette medføre mange, og langvarige driftsstans. I tillegg ansees den digitale sikkerheten som dårligere på lokale løsninger sammenlignet med skybaserte løsninger. Dette betyr økt risiko for å bli utsatt for datakriminalitet. For næringer med god lønnsomhet og store verdier er det en ubehagelig problemstilling som fort kan bli en realitet.

Et annet viktig forhold er eksisterende programvareløsninger som ERP. Her bør oppdrettere med løsninger etablert i egne datasentre være spesielt oppmerksom. Selv de som relativt nylig har fått på plass et nytt system. De fleste vil nok tenke at eksisterende løsning bare kan flyttes til sky. Dessverre er det ikke så enkelt. Et forsøk på dette kan sammenlignes med å bygge en første generasjons el-bil på en bilplattform bygget for fossilt brennstoff. Som historien forteller oss så resulterte forsøkene med en rekke, vedvarende problemer, mye tid på verksted og lite effektive biler. Tilsvarende kan forventes dersom man gjør et forsøk på å flytte en systemløsning designet for eget datasenter til sky. Bytte av løsninger og overgang til en sky-basert infrastruktur kommer man derfor ikke utenom.

Rask igangsettelse inneholder en rekke fordeler

Velger man å gå veien via digital omstilling er tidsaspektet altså viktig. Er man tidlig ute kan man unngå at en digital omstilling er et resultat av en krise. Det er en fordel fordi en omstilling iverksatt på grunn av en krise bærer mange likhetstrekk med en revolusjon. Den er ukontrollerbar. Den utsetter et selskap for betydelig stress. Den gir en arbeidshverdag med økt, langvarig usikkerhet. Det gjør rett og slett vondt. Lenge. I tillegg utsetter man seg for unødig risiko. Blant annet for å miste verdifull kompetanse, noe som raskt kan bli en mangelvare i årene fremover.

Det kan virke absurd å snakke om mulige kriser for en næring som i snitt har oppnådd 30% overskudd de siste årene. Men historien viser at svært mange selskap med god lønnsomhet i en periode er de som forsvinner i perioden etter. Det er også verdt å merke seg følgende: Det er ikke de som har best lønnsomhet i dag som nødvendigvis vil klare seg best i fremtiden. Det kan like gjerne være de som håndterer den digitale omstillingen best.

Hva kan et selskap oppnå gjennom en digital omstilling?

Det vil igjen variere fra selskap til selskap. Verdt å merke seg er hva selskap i andre næringer har oppnådd. Undersøkelser viser at digital omstilling kan øke et selskaps verdi på mellom 60 prosent og 250 prosent. I omsatt betydning er det store finansielle muskler. Det er attraktivt i seg selv, men kan bli nyttig og helt avgjørende for å takle de utfordringer næringen står ovenfor.

Hva er et eksempel på et måltall som kan forbedres?

Redusert fiskedødelighet er et godt eksempel. Her kan en sammenligne med ledende aktører innen andre produksjonsindustrier. Disse oppnår en produksjonseffektivitet opp mot 95 prosent av potensialet. I overført betydning bør mål for norske oppdrettere være å redusere fiskedødeligheten ned mot 5 prosent. Om det direkte kan omsettes til et økt overskudd på 10 prosent er nok noe enkelt, men at overskuddet, om øvrige kostnader og markedspriser er stabile, vil stige, er åpenbart. Samtidig betyr dette også bedre dyrevelferd, noe som vil bedre bransjens renomme.

Øvrige forhold man må ta høyde for om man starter en digital omstilling

Velger man å gå for en digital omstilling må man også være forberedt på å gjennomføre vesentlige endringer i dagens arbeidsprosesser. Dette er viktig for å sikre god og effektiv utnyttelse av ny teknologi og moderne IT-løsninger. En digital omstilling innebærer også at ledere, både overordnede, funksjonelle og de som leder støttende funksjoner, deltar og forstår hva en digital omstilling krever. De som evner å få til dette, de som starter først og kommer godt i gang, har med stor sannsynlighet et godt grunnlag for både levedyktighet, konkurransekraft og fortsatt god lønnsomhet i årene fremover. Det som gjenstår å se er om aktørene selv mener seg klar for en digital omstilling og om de er klar for å takle alle de utfordringer en digital omstilling medfører.