Konkurranse er som regel sunt, i politikken, i arbeidsmarknaden og i vare- og tenestetilbodet. I tilfelle der mange meiner at konkurranse og den frie marknaden er til skade, syner det seg gjerne ved nærare ettersyn at konkurransen har vore svært lite velfungerande. Kanskje er han hemma av at etterspurnaden er snevra inn, som når ei anbodsutlysing (eller stillingsutlysing) viser seg å vere skreddarsydd for ein eller få tilbydarar. I andre tilfelle har krava og sanksjonsmoglegheitene overfor tilbydarane vore altfor lause, og ein opplever at kvaliteten på produktet svekka seg av å skifte leverandør (slik mange har påpeika både i velferdstenester og i kollektivtransporten).