Nordland Venstre er tilfredse med at regjeringen avviser innføring av en grunnrenteskatt. Det er i tråd med landsmøtevedtaket i Venstre i 2019, etter initiativ fra Venstre sine fylkeslag langs kysten. Dette sikrer eksisterende og nye arbeidsplasser i næringen, gir økt verdiskaping, vekst i innbetaling av ordinære skatter og avgifter samt økt matproduksjon i Norge.

Vi støtter modellen som nå blir foreslått med innføring av en produksjonsavgift, som blir tilført Havbruksfondet og fordelt til kommunene og fylkeskommunene etter gitte nøkler.

Den kommunale delen av inntektene må øke

Venstres ordførernettverk mener likevel det er av avgjørende at vertskommunen sine inntekter fra havbruk må holdes oppe på minimum dagens nivå. regjeringen har foreslått å bevilge 1 milliard fra vederlaget fra tildelingsrunden i 2020 og i 2021 til havbrukskommuner og fylkeskommuner. Det vil være enn betydelig reduksjon sammenliknet med fordelingsnøkkelen som gjelder i dag.

Når Stortinget skal behandle dette forslaget i RNB 2020, ber vi Venstre arbeide for at Stortinget legger til grunn at den kommunale delen av auksjons- og salgsinntektene fra tildelingsrunden i 2020 og 2021 blir vesentlig økt sammenliknet med Regjeringens forslag, og da minimum til 60 prosent kommunal del.

Av salgs- og auksjonsinntekter fra økt kapasitet og nye tillatelser fra og med 2022, forslår regjeringen at 25 prosent går til kommunal sektor. Det medfører i sum en stor flytting av inntekter fra vertskommunene til staten.

Det koster å legge til rette for havbruk

Havbrukskommunene har en betydelig kostnad ved å legge til rette for oppdrettsnæringen, og det er prinsipielt viktig for Venstre at det legges til rette for økt lokalt handlingsrom og en styrking av inntektsgrunnlaget knyttet til lokal verdiskaping.

Nordland Venstre krever derfor at Stortinget i behandlingen av revidert nasjonalbudsjett øker den kommunale delen av salgs- og auksjonsinntektene fra økt kapasitet og nye tillatelser til oppdrett betydelig.