IntraFish og Fiskeribladet har gått saman for å skriva meir om arbeidsliv, jobbskifte, rekruttering og leiing, og me vil framover ta for oss det som skjer når næringa skal rekruttere fleire og nye medarbeidarar. Vårt mål er å gje deg som lesar meir innsikt, anten du skal søkja jobb eller jaktar nye kollegaer.

Får ikkje gullklokke

Det er slutt på den tida då tilsette fekk gullklokka for lang og tru teneste. I dag skifter ein jobb stadig oftare, og born som veks opp i dag vil i gjennomsnitt skifte jobb 17 gonger i løpet av karrieren. Dette set større krav til både dei som tilset og dei som skiftar jobb.

Øystein Hage, ansvarleg redaktør i Fiskeribladet og IntraFish. Foto: Ketil Svendsen

Som leiande media i norsk sjømatnæring er det vårt ansvar å ta denne utviklinga på alvor, og me har difor bestemt oss for å skriva meir om arbeidsliv i fiskeri- og havbruksnæringa.

Me har tilsett ein ny journalist, Joar Vatlestad, som skal skrive om alt som rører seg i dei to bransjane våre. I tillegg har me knytt til oss fleire skribentar, som skal skriva om trendane i det norske arbeidslivet. Me har også etablert arbeidslivsseksjonar på både IntraFish og Fiskeirbladet, der du vil få alt innhald som tek for seg desse temaa.

Profesjonalisering

Sjømatbransjen står midt i ei profesjonalisering, og me vil reflektere rundt dei endringane som skjer. Unge ser mot næringa, og aldri før har fleire søkt seg til dei blå utdanningane, anten dei er på vidaregåande skule eller universitetsnivå.

Det er ikkje lenger nok at bransjen tilbyr god løn. Det må meir til for å lokka dei unge til seg. Det er også stadig vanskelegare å få dei røynde til å skifta arbeidsstad. Kva skal til for å finne dei perfekte tilsette, og kva for selskap er attraktive nok til å finne dei riktige?

Petur Halldorsson, rektor ved Kruseløkka ungdomsskole i Sarpsborg, seier det på ein fin måte: «Eit godt arbeidsliv er ein føreseieleg og sikkert arbeidsstad, der ein ikkje treng å vere redd for å miste jobben. Trivnad, sikkerheit, tryggleik, godt arbeidsmiljø, eigenutvikling i arbeidet og rettferdig løn er viktige stikkord» i dagens og framtida arbeidsliv.

Sju nye skribentar

Dei stikkorda skal me også bruka når me skal skriva om det som rører seg. Våre sju nye gjesteskribentar skal kvar veka også skriva om dette. Dei har ulik kompetanse og bakgrunn, og erfaring med både rekruttering, leiing, endring, medarbeidartilfredsheit og lover og reglar.

I tillegg vil me lansere ein heilt ny jobbportal, der du som tilsett og bedriftsleiar vil finna utlyste stillingar i sjømatbransjen. Me har som mål å arrangere nettmøte om arbeidslivsspørsmål, og samstundes kan eit av haustens Sjømatpulsen-webinarar fort bli dedikert dette temaet.

Her er ein kort presentasjon av dei sju nye skribentane:

  • Kristin Dille: Organisasjonspsykolog i Avonova. Jobbar blant anna med leiar-, team- og medarbeidarskapsutvikling, og dessutan arbeidsmiljøkartlegging og konflikthandtering.
  • Gro Reinertsen: Leiar for Mercuri Urval Noreg. Jobbar i hovudsak med rekruttering og utveljing av leiarar, Excecutive Search, karriererådgjeving, coaching og leiarutvikling.
  • Kathleen Offman Mathisen: HR-direktør i Grieg Seafood ASA, der ho også har det globale ansvaret for HMS og internkommunikasjon.
  • Rune Dyrvik: Advokat og fagsjef arbeidsliv i Sjømat Noreg. Jobbar med arbeidsrettsleg rådgjeving, tarifforhandlingar og HMS.
  • Jørgen Wengaard: Konserntillitsvalt i Mowi og representerer alle deira driftsteknikarar på sjø, ferskvatn, stamfisk og reinsefisk i Noreg.
  • Camilla Solheim Nore: Leiar i YoungFish. Jobbar som leiar av forsyningskjeder i Sjòr.
  • Anne Berit Aker Hansen: Forbundsleiar i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund.