Der har vore snakka mykje i mange år om korleis teknologien kan frigjere arbeidstakarar og tenester frå sentraliserande