Innlegg

Skrevet av daglig leder i Marquart Nielsen Solution AS, Christoffer M. Nielsen.

Så er det igjen tilbakekalt et lakseprodukt som følge av «funn av listeria». Funnet er antakelig det man definerer som en sporadisk forekomst, så liten at det ikke er mulig å bestemme mengden av listeria, men som følge av en nulltoleranse overfor listeria er «spor etter listeria» tilstrekkelig til at et produkt må trekkes tilbake.

Konsulent Christoffer M. Nielsen i Marquart Nielsen Consulting Foto: Anders Furuset

Slike sporadiske funn av listeria er fryktet nettopp fordi de er uventet, en utfordring i forhold til omdømme, både til produsent og produkt, og dermed negativ oppmerksomhet i forhold til kunderelasjoner. Sporadisk funn av listeria er en kostbar affære for produsent, grossist og detaljist. Av samme grunn brukes det det store ressurser på å hindre sporadisk forekomst av listeria uten at man lykke helt.

Teknologi kan redusere risikoen

Siden juli 2015 har det på det norske marked vært tilgjengelig en teknologi som kan reduserer risikoen for sporadisk forekomst av listeria betraktelig, men på tross av utfordringene med og kostnadene knyttet til denne sporadisk forekomst er denne teknologi ikke tatt i bruk.

I sin avgjørelse av 8. juli 2015 kom Helse- og omsorgsdepartementet med en rettslig klassifisering av PhageGuard Listex™P100:

«Departementet anser det nærliggende at spraying av Listex™ P100 på fiskeprodukter i sene stadier i produksjonsprosessen kan være å anse som bruk av teknisk hjelpestoff, forutsatt at kravene som stilles i regelverket for at et stoff kan anses som teknisk hjelpestoff, er oppfylt. Departementet har blant annet merket seg at Listex™ P100 ut fra sine egenskaper ikke synes egnet til å dekke over dårlig produksjonshygiene, at det ved bruk ikke virker til å bli mer enn en «teknisk uunngåelig rest» tilbake og at stoffet selv eller dets metabolitter ikke ser ut til å virke i det ferdige produktet. Disse forholdene må imidlertid vurderes konkret i forbindelse med bruk av Listex™ P100 i den aktuelle produksjonsprosessen og i det aktuelle produktet.»

I konklusjonen skriver departementet blant annet:

«[…]. Departementet finner at bruken av Listex™ P100 etter omstendighetene kan komme inn under bestemmelsene om tekniske hjelpestoffer og følgelig kan være å anse som lovlig innenfor EØS-området. […]»

Den rettslige klassifisering av PhageGuard Listex™P100 som et teknisk hjelpestoff er ikke å forstå som en godkjenning. Årsaken til det, er at det i Norge/EØS ikke finnes noen prosedyre for godkjenning av tekniske hjelpestoffer, det er måten stoffene brukes på i den enkelte prosess som avgjør om det er tale om et teknisk hjelpestoff. HODs rettslige klassifisering innebærer at PhageGuard Listex™P100 aksepteres brukt som et teknisk hjelpestoff ut fra de premissene som departementet har lagt til grunn for den rettslige klassifisering.

Uenig i klassifisering

Grunnen til at teknologien ikke er tatt i bruk i Norge, er fordi Mattilsynet er uenig i HODs klassifisering da de, motsatt HOD, mener at teknologien er i strid med det felles EØS-baserte hygieneregelverk og har kontinuerlig veiledet næringen i at PhageGuard Listex™P100 ikke er lovlig og produkter hvor PhageGuard Listex™P100 er brukt er således en nonkonform vare og kan derfor ikke omsettes innen EØS, heller ikke i Norge.

Nærings- og fiskeridepartementet påpeker dog i et internt notat fra september 2015 at Mattilsynet MÅ følge HODs rettslige klassifisering:

«Nærings- og fiskeridepartementet viser til det hierarkiske system i forvaltningen jf. Grunnloven § 3. Mattilsynet må rette seg etter HODs vedtak i klagesaken.»

På tross av påpekningen fra NFD, fulgte HOD som fagansvarlig eller Landbruks- og matdepartementet som styringsdepartement ikke Mattilsynet opp. Heller ikke løpende henvendelser fra distributør og et forlik som blant annet hadde sitt utspring i veiledning og rettsanvendelse knyttet til bruken av PhageGuard Listex™P100 kunne få departementene til å instruere Mattilsynet.

Det er ganske oppsiktsvekkende at man har et direktorat (Mattilsynet) som kun forholder seg til moderdepartementet når man er enige i departementets vedtak, avgjørelser og vurderinger.

Matdepartementene er det siste halve år blitt bedt om å instruere Mattilsynet, det er de ansvarlige departementene ikke villig til, i stedet har HOD valgt å gjøre en ny vurdering av PhageGuard Listex™P100, så gjenstår det å se om det kommer en ny rettslig klassifisering.

IntraFish har forespurt Mattilsynet om et tilsvar på dette innlegget og det finner du her.