Innlegget fra Nielsen heter «Listeria, den evige runddansen».

Mattilsynet har i lengre tid hatt en korrespondanse med Christoffer Nielsen, daglig leder i Marquart Nielsen Solution AS om Listex P100. Vi deler ikke Nielsens syn om at Mattilsynet er instruert av Helse- og omsorgsdepartementet til å godkjenne Listex P100 som et teknisk hjelpestoff.

Nielsens premiss er at enkelte uttalelser HOD kom med i tilknytning til behandlingen av en klagesak i 2015, var ment som en instruks til Mattilsynet om hvordan vi skulle betrakte dette produktet. Det samme gjelder det interne notatet fra Nærings- og fiskeridepartementet fra samme år, som Nielsen viser til. Det er ikke slik Mattilsynet mottar styringssignaler fra to av våre eierdepartementer.

Listex P100 har vært gjenstand for diskusjon i flere faglige fora under EU-kommisjonen, hvor Mattilsynet deltar, og det er bred enighet mellom landene om at den anbefalte bruken gjør at produktet krever godkjenning, enten som dekontaminant eller tilsetningsstoff. EU-kommisjonens egen oppsummering av denne faglige diskusjonen fremkommer i et brev til medlemslandenes CVO’er (Chief Veterinary Officer), hvor det klart fremgår at produktet ikke har nødvendig godkjenning og at landene ikke har noe handlingsrom til å vurdere produktet som et teknisk hjelpestoff.

Mattilsynets vurdering er at stoffer som ønskes benyttet for å fjerne listeria fra overflaten av animalsk mat, annet enn rent vann, må være godkjente. Dette vil også omfatte produktet Listex P100, dersom det tenkes benyttet til et slikt formål.