Leserinnlegg:

Dette leserinnlegget er skrevet av veterinær og leder av teknisk team i MSD Animal Health, Lene Høgset.

En artikkel i IntraFish 30. juni som omtaler et forsøk med villaks-smolt, kan leses som om bruk av Slice er assosiert med bivirkninger som gir økt dødelighet. For å unngå unødvendige bekymringer i oppdrettsnæringen, vil vi gjerne poengtere følgende:

1. Slice er trygt å bruke og det er ikke rapportert økt dødelighet for oppdrettsfisk i forbindelse med Slice-behandling.

Slice er et registrert legemiddel som inneholder emamektinbenzoat til bruk på laks og regnbueørret mot lakselus og skottelus. Både riktig bruk, effekt og eventuelle bivirkninger av Slice er grundig undersøkt og dokumentert. Resultater av forsøk som bruker emamektinbenzoat i ekstremt store doser eller som injeksjon kan ikke direkte overføres til hvordan Slice brukes i praksis.

2. Slice har ikke ukjente bivirkninger ved riktig bruk. Hvordan Slice best skal brukes for å gi mindre lusepåslag og redusere sannsynligheten for resistens er detaljert dokumentert etter omfattende bruk og testing i flere land over hele verden gjennom to tiår.

3. Slice-bruk i oppdrettsnæringen vil ikke påvirke villaksen Slice har vært brukt på villsmolt, og det er ikke rapportert negative effekter. Det er svært lite sannsynlig at villaks-smolten får i seg Slice utilsiktet. Slice-bruk i oppdrettsnæringen vil ikke påvirke villaksen eller dens evne til overlevelse.

4. Eventuell miljøpåvirkning overvåkes Ved bruk av Slice følges et støtteprogram levert av MSD Animal Health.

Veterinær eller fiskehelsebiolog gjør en faglig vurdering før behandling. Både sensitivitetsanalyser, muskelprøver av laks for å sikre korrekt bruk og sedimentanalyser for å fastslå miljøpåvirkning, foretas i forbindelse med bruk av Slice. Oppdrettere og fagpersonell får dermed god kunnskap om hvordan påvirkningen er på fisk og miljø, og følger med på at bruk av Slice er innenfor akseptable grenser.

5. Slice ivaretar god fiskevelferd Når oppdrettslaks får Slice reduseres lusepåslag hos laksen. Videre er behandlingen helt smertefri. Derfor er fôrmidler den behandlingsmetoden mot lakselus som ivaretar god fiskevelferd i situasjoner hvor andre behandlingsmetoder kan være problematiske.

Når det gjelder hypotesen etter testen foretatt av Norce, som er at lakselus kan være mer skadelig for villaks enn antatt, så er dette et viktig emne å forske mer på. Vi i MSD Animal Health har omfattende kompetanse på laksens biologi og helse, og bidrar ofte i forskningsprosjekter i samarbeid med andre aktører. Dette ser vi positiv på også fremover.