La det være klart, vi i Cermaq ønsker ikke å bagatellisere miljøavtrykket av vår virksomhet. Vi arbeider med teknologiutvikling som reduserer miljøavtrykket i kystnær oppdrett, og vi kan spore all vår fisk på grunnlag av DNA.

Villaks, statistikk fra Cermaq. Villaks, statistikk fra Cermaq. Foto: Rapport fra Vitenskapelig råd for Lakseforvaltning.

«Mengden villaks er redusert, og antallet laks som kommer fra havet er mer enn halvert de siste tretti årene», er et kraftfullt utsagn fra Vitenskapelig råd for Lakseforvaltning (VRL). Konklusjonen finnes i deres nyeste rapport fra 2018. Ja, dette utsagnet har vi hørt lenge, det har nærmest blitt et mantra. Men holder det på å gå ut på dato?

Figuren, som viser perioden 1983-2017, viser at nedgangen de siste 30 år fra 1987 er langt mindre enn en halvering. Men det sentrale er at innsiget av laks har vært på samme nivå siden 1995, dvs. de siste 22 år.

Den store reduksjonen i innsiget av laks skjedde, i henhold til VRLs figur, i perioden 1983–1993. Det er snart mer enn 30 år siden.

Vi har et mål om mye laks i elvene. Vi ønsker ikke at oppdrett skal fortrenge villaks. For å forstå sammenhengene, vil det være relevant å se på grafen over innsig av villaks opp mot vekst i lakseoppdrett frem til omring 1993 og i perioden etter.

Dette kan være grunnlag for en viktig diskusjon, som det sikkert er mange fageksperter som kan bidra til.

Vi i Cermaq ønsker ny kunnskap velkommen. Vi ønsker at både oppdrett og villaks skal kunne ha en positiv utvikling.