Innlegg

Signert Elin Agdestein (H,) stortingsrepresentant for Nord-Trøndelag, og Liv Kari Eskeland (H) stortingsrepresentant for Hordaland. Henholdsvis medlem og leiar av Høgre sitt distriktsnettverk.

I revidert nasjonalbudsjett 2020 foreslår regjeringa å innføre en produksjonsavgift på laks, aure og regnbueaure i statsbudsjettet for 2021.

Dette er ei svært viktig avklaring for distrikts-Noreg, der oppdrett er ein viktig del av arbeidsplassar og verdiskaping langs kysten vår. Den usikkerheita som har vore kring innføring av grunnrenteskatt har ført til at mange har sett seg på gjerde og avventa vidare investeringar. No er dette avklart, og ein har på ny føreseielege rammevilkår for drifta.

Viktig for vekstkraft i distrikta og for det grøne skiftet

Regjeringen går ikkje videre med forslaget fra fleirtallet i Havbruksskatteutvalget om en overskuddsbasert grunnrenteskatt. Med dette er det nå satt et endelig punktum for denne saka av vår regjering. Vi har lagt oss på en linje som næringa sjølv har tatt til orde for. Vi håper meldingen slik sett blir godt mottatt.

At grunnrenta vert vraka er svært viktig for vekstkraft i distrikta og for det grøne skiftet. Men det aller viktigaste med denne beslutninga er at verdiskapinga blir att i lokalsamfunna langs kysten og gi grunnlag for innovasjon, nye investeringar og fleire trygge jobbar i ein av framtidsnæringene her i landet.

Inntektene fra produksjonsavgiften skal fordeles til havbrukskommuner og -fylkeskommuner. Avgifta vert sett til 40 øre per kg produsert fisk. Det gir om lag 500 mill. kroner til kommunesektoren, som vil utbetales fra og med 2022. Det havbrukskommuner og fylkeskommuner som vil få disse inntektene. Det vil gi en god inntektskilde, samtidig som det blir interessant å legge til rette arbeidsplasser innen denne sektoren.

Er betre rusta

Regjeringa foreslår vidare at kommunesektoren som har desse næringene i sin kommune tilføres 1 mrd. kroner i 2020 og 2021 gjennom Havbruksfondet fra inntektene fra årets salg av ny kapasitet. Fra 2022 legges det opp til at desse skal motta 25 pst. av inntektene fra kapasitetsjusteringer, i tillegg til 500 mill. kroner fra produksjonsavgiften. Havbruksfondet har gitt fleire kommunar langs kysten en god kapitalbase som har vore nytta til videre industriutvikling og tilrettelegging også for andre typer arbeidsplassar. Kommunane har nytta desse pengene på en klok måte. Det har gjort at dei er betre rusta til å møte framtidige utfordringar.

Les også: