Økt sirkularitet gir imidlertid nye analytiske utfordringer. For å takle disse utfordringene, utvikler forskere ved Havforskningsinstituttet (HI) proteomikk baserte metoder til bruk i overvåking av fôr og fôrråvarer.

Gjestekommentar

Skrevet av Skrevet av Josef D. Rasinger, Kai K. Lie og Madhushri Varunjikar ved Havforskningsinstituttet. HI er en av Intrafish sine faste gjesteskribenter. De øvrige er: økonomiprofessor Bård Misund, oppdretter Sondre Eide, Halfdan Mellbye i advokatfirmaet Sands, Sigrid Ratvik Østvik i advokatfirmaet Schjødt, Dag Sletmo – seniorrådgiver i DNB Seafood, styreleder i Salmar Aker Ocean, Atle Eide og Øyvind André Haram i Sjømat Norge.

Det er i dag et økende fokus på bedre utnyttelse av animalske biprodukter. Bein og avskjær fra produksjonsdyr, insektslarver dyrket på matavfall og fjær fra fjørkre representerer verdifulle ressurser som i liten grad nyttes. Både fjær fra fjørkre og hår fra andre produksjonsdyr inneholder proteiner og næringsstoff som kan utnyttes som fôringredienser og øke bærekraften i matproduksjonen, også for produksjon av laks.

Kugalskap er en nevrologisk lidelse som smittet gjennom blant annet bruk av beinmel fra dyr i fôr til drøvtyggere. Spredningen av kugalskap (BSE; Bovine Spongiform Encephalopathy) som i Europa toppet seg i 1993 var en vekker for hele matkjeden og resulterte i et generelt forbud mot bruk av animalske biprodukter i fôproduksjonen. Forbudet mot bruk av animalske biprodukter omfattet ikke bare drøvtyggere som ku og sau, men også andre arter som kylling, gris og laks. I dag er det gjort visse unntak fra forbudet for enkelte animalske biprodukter i fôr til produksjonsdyr som gris, fjørkre og fisk [1]. Dette muligjør økt bruk av proteinressurser som ellers ikke ville blir brukt i matproduksjon.

HI har bidratt til utvikling av ny metodikk

Et premiss for økt sirkularitet i fôrkjeden er at det foreligger analytiske metoder som gjør det mulig å kontrollere at regelverket blir overholdt slik at mattrygghet og dyrevelferd oppretholdes. HI er i dag referanselaboratorie for nåværende metoder for deteksjon av animalske proteiner i hennhold til regelverket. Siden 2013 har forskere ved HI bidratt til utvikling av ny metodikk og har implementert flere proteomikk baserte metoder for identifisering, differensiering og kvantifisering av animalske proteiner og andre proteinbaserte fôringredienser av både plante og animalsk opprinnelse i fôr og mat [2], [3], [4], [5], [6], [7]

De siste aktivitetene i forhold til metodeutviklingsarbeidet på HI inkluderer et European Food Safety Agency (EFSA) finansiert EU-FORA-prosjekt (European Risk Assessment Fellowship Program) om bruk av proteomikk-massespektrometri for -deteksjon av animalske proteiner i fiskefôr.

En del av dette arbeidet ble utført i forbindelse med en doktorgradsavhandling på HI. Avhandlingen beskriver oppsett og bruk av proteomikkverktøy for fôr og matautentisering [8]. Dette arbeidet viser at proteomikk basert metodikk har et stort potensiale til å møte utfordringene med å skille mellom lovlige og ulovlige fôrmidler. Man vil ikke bare skunne bestemme hvilke type vev proteinet kommer fra, men også hvilke dyreart det tilhører. Å kunne gjøre denne differensieringen er nødvendig for å kunne se til at regelverket overholdes.

HI vil, i samarbeid med nasjonale og internasjonale regulatoriske laboratorier, fortsette å utvikle og implementere nye molekylære metoder for å oppretholde mat- og fôrtrygghet i den sirkulære fôrkjeden.

Om forfatterne:

Josef D. Rasinger er forsker ved Havforskningsinstituttet i gruppen for Marin Toksikologi. Han har erfaring med utvikling av metoder for proteinanalyser, både opp mot forskning og regulatorisk arbeid.

Kai K Lie er forsker ved Havforskningsinstituttet i gruppen for Marin Toksikologi. Han er vitenskapelig ansvarlig for metodene brukt til deteksjon av animalske proteiner ved HI.

Madhushri S. Varunjikarfullførte sitt doktorgradsarbeid ved HI og disputerte nylig ved Universitet i Bergen (UiB).


[1] https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/animaliebiprodukter/

[2] Rasinger, J. D., Marbaix, H., Dieu, M., Fumière, O., Mauro, S., Palmblad, M., Raes, M., & Berntssen, M. H. G. (2016). Species and tissues specific differentiation of processed animal proteins in aquafeeds using proteomics tools. Journal of Proteomics, 147, 125–131. https://doi.org/10.1016/j.jprot.2016.05.036.

[3] Belghit, I., Lock, E.-J., Fumière, O., Lecrenier, M.-C., Renard, P., Dieu, M., Berntssen, M. H. G., Palmblad, M., & Rasinger, J. D. (2019). Species-Specific Discrimination of Insect Meals for Aquafeeds by Direct Comparison of Tandem Mass Spectra. Animals : An Open Access Journal from MDPI, 9(5), 222. https://doi.org/10.3390/ani9050222.

[4] Lecrenier, M.-C., Marien, A., Veys, P., Belghit, I., Dieu, M., Gillard, N., Henrottin, J., Herfurth, U. M., Marchis, D., Morello, S., Oveland, E., Poetz, O., Rasinger, J. D., Steinhilber, A., Baeten, V., Berben, G., & Fumière, O. (2021). Inter-laboratory study on the detection of bovine processed animal protein in feed by LC-MS/MS-based proteomics. Food Control, 125, 107944. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2021.107944

[5] Belghit, I., Varunjikar, M., Lecrenier, M.-C., Steinhilber, A., Niedzwiecka, A., Wang, Y. V., Dieu, M., Azzollini, D., Lie, K., Lock, E.-J., Berntssen, M. H. G., Renard, P., Zagon, J., Fumière, O., van Loon, J. J. A., Larsen, T., Poetz, O., Braeuning, A., Palmblad, M., & Rasinger, J. D. (2021). Future feed control – Tracing banned bovine material in insect meal. Food Control, 128, 108183. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2021.108183

[6] Varunjikar, M. S., Moreno-Ibarguen, C., Andrade-Martinez, J. S., Tung, H.-S., Belghit, I., Palmblad, M., Olsvik, P. A., Reyes, A., Rasinger, J. D., & Lie, K. K. (2022). Comparing novel shotgun DNA sequencing and state-of-the-art proteomics approaches for authentication of fish species in mixed samples. Food Control, 131, 108417. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2021.108417

[7] Varunjikar, M. S., Belghit, I., Gjerde, J., Palmblad, M., Oveland, E., & Rasinger, J. D. (2022). Shotgun proteomics approaches for authentication, biological analyses, and allergen detection in feed and food-grade insect species. Food Control, 137, 108888. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2022.108888.

[8]https://bora.uib.no/bora-xmlui/handle/11250/3053481