Innlegg

Skrevet av oppdretter og styrelder i Wenberg Fiskeoppdrett, Geir Wenberg.

Oppdrett av laks på land er en utenkelig løsning i ett bærekraft perspektiv. Man kan ikke på noen måte forsvare å pumpe havet på land. Å ha laksen på land er like unaturlig som å flytte kua på havet. Arealbehovet er enormt og kostnadene overstiger fornuften.

Jeg er klar over at min holdning vil provosere og sannsynligvis skape debatt, men som oppdrettsmann med ett helt liv i næringen er det viktig for meg å si ifra om hva som er riktig.

Energibehovet kan ikke forsvares.

I dag bruker man f.eks. ca. 2 mill. kilowatt timer på å produsere fire millioner smolt i ett gjennnomstrømningsanelegg hvor arealbehovet 8 000 km2. Dette tilsvarer ca. 3 000 tonn biomasse, en tiendedel av de største landbaserte prosjektene.

Det finnes prosjekter på land der man har planer om å produsere mer enn 30 tusen tonn per år noe som kanskje vil kreve 150 000 km2. Tre fotballbaner på ett anlegg.

Slike anlegg vil sannsynligvis koste mer enn 5 milliarder og risikoen er enorm.

Dersom man skriver av ett slikt anlegg på 30 år blir produksjonskostnaden hinsides alternativet i havet.

40 års erfaring med produksjon av smolt på land har vist oss at de biologiske utfordringene er store. Vi er i dag i stand til å håndtere smoltanleggene på en god måte, men ingen har klart å produsere store mengder matfisk på land.

Jeg jobber for utvikling og innovasjon, men i dag må vi innse at vi ikke har funnet løsningene for flytte fisken på land.

Fisken skal være i havet

Vår næring må bli grønnere og jobbe for så gode løsninger som mulig. Jeg kommer til å gjøre alt jeg kan og bruke alt jeg har lært for å bidra til det.

Jeg går så langt som å henstille til hele næringen og alle som har investert og satt sine penger i landbasert oppdrett om å trekke seg ut. Nei, det er ikke naivt å be folk ta vare på pengene sine. Det er svært lite lurt å investere i de landbaserte prosjektene.

Vi må ha produksjon av smolt på land, andre løsninger finnes ikke per i dag, men vi må gjøre avtrykket så lite som mulig.

Fremtidens produksjon av oppdrettsfisk skal og må skje slik vi gjør det i dag fordi vi har fantastiske naturgitte forutsetninger langs den norske kysten.

Å flytte næringen til havs er heller ikke en god løsning. Fordi det er svært fordyrende og unaturlig når man skal skape en grønnere verden å fjerne seg fra arbeidskraften, slakteriene, vei, bane og fly.

I ett miljøperpektiv er det lurt å være nær arbeidskraften, kompetansen, logistikk som vei, strøm, jernbane og fly.

Fremtidens vekst må skapes i lukkede og semilukkede anlegg!