Innlegg

Skrevet av kommunikasjonsansvarlig i Norske Lakseelver, Pål Mugaas.

Det har kommet Sjømat Norge for øret at Miljødirektoratet, som jo er fagdirektorat under Klima- og miljødepartementet, påpeker at det er en sammenheng mellom mengden lakselus i sjøen og påvirkningen på vill laksefisk.

Dette står nemlig nevnt – som en del av forklaringen på hvorfor det kommer mindre og mindre vill laks tilbake fra havet – i utkastet til fisketidsreguleringer for vill laksefisk i sjø og elv for neste femårsperiode.

Utgjør bare en promille

Man kan jo lure på hvorfor en organisasjon for oppdrettsindustrien bruker tid på en så marginal virksomhet som laksefiske etter vill fisk? Volumet av vill laks som kommer tilbake fra havet utgjør jo bare 1 promille av den mengden oppdrettslaks som står i merdene langs kysten.

Men Sjømat Norge har faktisk brukt tid på å skrive et høringssvar til fisketidsreguleringene. Hovedhensikten er å påpeke at Miljødirektoratet bruker føre-var-prinsippet på en helt feil måte, og at det ikke er noen sammenheng mellom mengden oppdrettslaks i de åpne merdene og påvirkningen på vill laks.

Konklusjonen til oppdretterne er at departementet/direktoratet må fratas ansvaret for den ville laksen.

I sitt høringssvar strekker dog Sjømat Norge seg aller nådigst til å akseptere at det er påvist at lakselus påvirker vill laks, men mener at det ikke er noen sammenheng mellom mengde av lus og grad av påvirkning.

Trafikklyssystemet

Det betyr at oppdretternes organisasjon i realiteten forkaster hele styringssystemet som oppdrettsnæringen er underlagt. Dette trafikklyssystemet er jo basert på at forskerne har vist en klar sammenheng mellom mengde lus og dødelighet på vill fisk.

Ikke rart da at alle medlemmene til Sjømat Norge i Produksjonsområde 4 har gått kollektivt til sak mot staten fordi de må redusere antallet oppdrettslaks i sjøen.

I dette området på Vestlandet, som ligger mellom Nordhordland og Stadt, dreper nemlig lakselusa over 30 prosent av alle ville lakseunger som svømmer ut av verdensberømte elver som Lærdal, Nærøydal, Nausta, Olden og Stryn.

Med bakgrunn i egen forskningsfornektingen, hevder derfor oppdrettsindustriens organisasjon at Miljødirektoratet ikke er egnet til å styre den norske villaksforvaltningen, og at forvaltningen derfor bør overføres til Fiskeridepartementet. Dette er et departement som ifølge Sjømat Norge har en fantastisk «track-record» når det gjelder forvaltning.

Man kan jo da lure litt på hvorfor medlemmene deres har gått til sak mot staten og dermed også Fiskeridepartementet.

Står ikke bra til

For det er Nærings- og fiskeridepartementet som i dag styrer oppdrettsindustrien. Og det står vist ikke så bra til. Sjømat Norge kan jo ta en kikk på hva leder for Veterinærforeningen nå sier om situasjonen til oppdrettsfisk og rensefisk langs kysten. Veterinærene burde vite hva de snakker om, ettersom mange av deres medlemmer jobber i førstelinje med oppdrettslaks.

I et innlegg i Dagbladet påpeker Torill Moseng i Den norske veterinærforening at «Fiskehelserapporten for 2019 viser at registrert dødelighet for alle rensefiskeartene var mellom 40–50 millioner.

Fiskehelserapporten for 2019 viser at registrert dødelighet for alle rensefiskeartene var mellom 40–50 millioner. Trolig er mørketallene store da rapporten avdekket at det svært sjeldent ble talt opp gjenlevende rensefisk ved avslutning av produksjonen.

Dyretragedie

Dette er en omfattende dyretragedie som må følges opp med ny politikk.». Moseng trekker videre fram at «Fiskehelserapporten 2019 bekrefter at det er store velferdsutfordringer hos oppdrettsfisk. Den samme rapporten viser at dødeligheten har stagnert på et forholdsvis høyt nivå de siste fem åra. Samtidig mangler vi gode velferdsindikatorer og nasjonale oversikter over sykdommer».

Fra før vet vi at Fiskeridepartementet har overprøvd forskernes vurdering i tre av oppdrettssonene, noe som vil gi økt belastning på allerede hardt pressede ville laksestammer.

Det høres jo definitivt ikke bra ut dette. Oppdrettsindustrien er helt klart ikke under kontroll.

Kanskje forvaltningen av oppdrett isteden burde flyttes til Klima- og miljødepartementet?