Prøvetid er den første tiden i et arbeidsforhold. Hensikten med prøvetiden er at begge parter skal få mulighet til å prøve ut om arbeidsforholdet fungerer. I prøvetiden er derfor terskelen for oppsigelsen noe lavere og oppsigelsesfristen kortere.

Gjesteskribent
  • Marte Solberg er en av Intrafish sine faste gjesteskribenter på feltet arbeidsliv. Solberg er senioradvokat i Advokatfirmaet Haavind og er spesialisert innenfor arbeidsrett. Hun har bakgrunn som advokat i arbeidsgiverorganisasjonen Virke, og som rådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet.
  • I tillegg til Solberg bidrar HR-sjef i Grieg Seafood, Kathleen Offman Mathisen, og advokat Tor Olav Carlsen i Advokatfirmaet Bahr som faste gjesteskribenter hos Intrafish.

Prøvetid oppstår ikke automatisk, men må avtales skriftlig. Som regel avtales prøvetid i arbeidsavtalen. Det skal i avtalen opplyses om hvor lang prøvetid den ansatte har. Prøvetiden kan ikke være lenger enn seks måneder. Videre skal det opplyses om oppsigelsesfristens lengde i prøvetiden. Arbeidsavtalen bør også angi muligheten til å forlenge prøveperioden dersom arbeidstaker er fraværende.

Arbeidstaker er fast ansatt selv om det er avtalt prøvetid, så fremt det ikke er inngått en avtale om midlertidig ansettelse. Det er altså ikke nødvendig for arbeidsgiver å bekrefte arbeidsforholdet når prøvetiden er over. Det skal heller ikke skrives ny arbeidskontrakt.

Formålet med prøvetid

Formålet med prøvetiden er at både arbeidsgiver og arbeidstaker skal kunne teste om stillingen passer til arbeidstaker. Et annet viktig formål er også at arbeidstaker skal følges opp litt ekstra i den første tiden. Arbeidsgiver bør derfor bruke prøvetiden godt, ved å gi arbeidstaker god opplæring og oppfølging, samt gi tilbakemelding på det som ikke fungerer som forventet.

Oppsigelsesfristen i prøvetid

I prøvetiden er utgangspunktet at det gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på fjorten dager. Men lengre oppsigelsestid kan avtales eller følge av tariffavtale. Det er viktig at arbeidsgiver undersøker hvilke oppsigelsesfrister som gjelder for den enkelte basert på arbeidsavtalen og eventuell tariffavtale.

Kan prøvetiden forlenges?

Har arbeidstakeren vært fraværende fra arbeidet i prøvetiden grunnet forhold hos arbeidstaker, for eksempel på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon, kan det være anledning til å forlenge den avtalte prøvetiden med samme tidsperiode som fraværet. Dette forutsetter at det står i arbeidsavtalen at en slik forlengelse kan skje. I tillegg må arbeidsgiver orientere den ansatte skriftlig om forlengelsen innen utløpet av prøvetiden.

Skyldes fraværet arbeidsgivers forhold kan prøvetiden ikke forlenges.

Oppsigelse i prøvetiden

I prøvetiden er terskelen for oppsigelse noe lavere. Men en oppsigelse må likevel være saklig begrunnet og arbeidsgiver må kunne dokumentere dette.

Den lavere terskelen gjelder kun dersom oppsigelsen skyldes mangler ved arbeidsutførelsen, manglende faglig dyktighet eller pålitelighet. Dersom en oppsigelse er begrunnet i andre forhold må oppsigelse av den prøvetidsansatte oppfylle de vanlige saklighetskravene.

For at de særskilte reglene om oppsigelse i prøvetid skal komme til anvendelse, må oppsigelsen være mottatt innen prøvetidens utløp. Blir den først mottatt etter at prøvetiden er utløpt, gjelder de vanlige oppsigelsesreglene.

Arbeidsgiver må, før det fattes beslutning om oppsigelse, avholde et drøftelsesmøte med den ansatte. Drøftelsesmøte skal sikre at arbeidsgiver har et forsvarlig avgjørelsesgrunnlag for beslutningen om oppsigelse. I drøftelsesmøte skal arbeidstaker få mulighet til å gi sitt syn på saken.

En oppsigelse skal alltid være skriftlig, uavhengig av om oppsigelsen er gitt i prøvetiden eller ikke. Oppsigelsen må også inneholde opplysninger om arbeidstakers rettigheter ved en oppsigelse. Arbeidsgiver bør derfor alltid sjekke at oppsigelsen inneholder de nødvendige krav.