Heilt sidan innføringa har denne typen løyve blitt handsama som noko litt suspekt, og no kan det strame seg ytterlegare til. Men samstundes har næringa bruk for desse ambassadørane til å sikre openheit,