Innlegg

Skrevet av seniorrådgiver i sjømatavdelingen i DNB, Dag Sletmo. Han er en av IntraFish sine faste gjesteskribenter, hvor dette innlegget første gang ble publisert.

Sjømatnæringa har de siste årene blitt stadig viktigere for landet vårt. Den skaper arbeidsplasser og er en av få eksportnæringer som er i god vekst. Sjømatnæringa er en av de viktigste distriktsnæringene vi har i Norge. I mange av våre kystsamfunn er sjømat bærebjelken som bidrar til sysselsetting og verdiskaping. For Sjømat Norge er det viktig at sjømatnæringa også framover skal bidra.

Et forslag som bør vedtas fort

Vi må sammen legge til rette for at folk kan bo, leve og investere langs kysten. Men ingen visjoner realiserer seg selv. For at vi skal kunne utvikle virksomhetene langs hele kysten er vi avhengig av at veier til distriktene utbedres og at det investeres i infrastruktur som molo, mudring og farleder. Når vi nå går inn i en periode med høyere ledighet bør samferdselstiltak forseres da det er viktig for både distriktene og råstoffets framføring til markedene. Fremtiden ligger i havet, da er det viktig at også den offentlige infrastrukturen gjenspeiler det.

Koronapandemien har medført usikkerhet i markedene som den enkelte produsent og eksportør ikke klarer å håndtere alene. Forsikringsselskapene er ikke i stand til å opprettholde de normale tilbudene for kredittforsikringer. For Sjømat Norge har det vært svært viktig at staten bidrar til risikoavlastning for å holde handelen i gang. Det er derfor veldig positivt at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett foreslår en ny ordning gjennom Giek.

Ordningen med en foreslått ramme på 20 mrd. kroner vil bidra til at man klarer å holde på kundene, og holde vareflyten og handelen i gang ute i markedet. Dette er en svært viktig ordning, spesielt for eksportnæringene, og vi oppfordrer Stortinget til å sørge for at forslaget blir vedtatt så fort som mulig.

Helt nødvendig med forutsigbarhet

For å gjenoppbygge næringslivet i etterkant av koronakrisen er det en forutsetning at noen har evne til å gjennomføre investeringer. Store deler av næringslivet er allerede i ferd med å bli tappet for kapital. For de deler av næringslivet som fortsatt har kapital, vil det være viktig med forutsigbarhet som øker evnen og viljen til investeringer. Vi er avhengig av næringer som kan skape arbeidsplasser og skatteinntekter. Det var derfor både riktig og viktig at regjeringen nå varsler klart og tydelig at de ikke ønsker å innføre en overskuddsbasert grunnrenteskatt i havbruksnæringen.

Denne avklaringen bidrar til å skape forutsigbare og konkurransedyktige rammevilkår – som igjen vil sørge for nye investeringer, arbeidsplasser og eksportinntekter. Vi håper nå at Stortinget følger etter og er tydelige på at grunnrenteskatten legges bort. Forslaget om en produksjonsbasert arealleie vil bidra til å sikre vertskommunene en forutsigbar inntekt fra havbruksnæringen. Sånn bør det være. Men regjeringens forslag til fordeling av inntektene fra salg av ny produksjonskapasitet i havbruket gir en mindre andel til kommunene enn vi ønsker. Dette bør Stortinget se nærmere på.

Sjømatnæringa er en del av løsningen

Når en krise som korona treffer oss skal vi være stolte av at den norske sjømatnæringa er solid og har evne til å både omstille og tilpasse seg. Koronapandemien kan uten tvil føre til at etterspørselen og betalingsevnen for norsk sjømat svekkes. Det ser vi allerede gjennom det forhåpentligvis kortvarige bortfallet av hotell- og restaurantmarkedet, og generelt er markedene vanskeligere enn noen har opplevd før. Like fullt mener vi at sjømatnæringen må være en del av løsningen for å bygge opp igjen aktivitet og økonomien på den andre siden av pandemien, og med gode rammebetingelser er næringa klar til å bidra.

Les flere gjestekommentarer: