Det er ulike skattemodeller for olje, gass og elektrisitet. Nå kommer en fjerde skattemodell for havbruk der oppdretterne kan velge om fysiske og finansielle fastpriser skal inngå i skattegrunnlaget. Bruk av normpriser skal hindre flytting av skattbart overskudd ved internprising. Vil et prisråd greie å finne en fungerende løsning?

Stortinget vedtok 14. desember at finansielle og fysiske fastpriskontrakter skal likebehandles ved fastsettelse av brutto inntekt for grunnrenteskatt havbruk. Endring i Skattelovens § 19–5 og 19–6 (uten de tekniske henvisningene): Inntekter/tap fra avtaler om finansiell sikring mot spotmarkedsprisen, dersom disse er inngått med uavhengig part og rapportert til prisrådet. Derved er en litt nærmere målet om en nøytral skatt. Altså at lakseskatten ikke påvirker beslutninger om hvordan laksen skal selges.

Dette blir den fjerde modell innen «grunnrentefaget». For råolje fastsettes inntekten basert på spot normpriser, uten noen unntak for kontrakter. For kraft er hovedregelen spot normpriser, men med unntak for virkelig pris i definerte fastpris leveransekontrakter på 3, 5 eller 7 år. Finansielle sikringskontrakter godkjennes ikke. For gass brukes virkelig pris for spot- og kontraktssalg. For havbruk foreslås nå en modell med normpriser for spotsalg og justering av brutto inntekt for kontrakter som oppdretter har meldt inn til et Normprisråd.

Da grunnrenteskatt havbruk ble lansert 28. september i fjor, var forslaget å fastsette brutto inntekt basert på spot normpriser. Det skapte ramaskrik i en næring der fastpriskontrakter er svært viktig. I Stortingsproposisjon 78 fra 28. mars, ble det foreslått at kontrakter over et «visst volum og varighet» skulle inngå i skattegrunnlaget. Det politiske forlik, til grunn for Stortingsvedtaket om 25 % grunnrenteskatt på havbruk, inneholdt krav om tilrettelegging for bearbeiding i Norge. Finansdepartementet måtte derfor finne en enkel skattemodell med åpning for alle fastpriskontrakter, som også sikrer små oppdrettere og bearbeidingsfirma lik kontraktstilgang.

I de 420 høringssvar som kom inn til Finansdepartementet i januar 2023, var tilbakemeldingen entydig: Normpriser på kontrakter og tilbakeregning fra en røykelakspris i Euro eller laksefilet i dollar til en pris på merdkanten i norske kroner blir komplisert, administrativt byråkratisk, kostbart og likevel upresist.

Brutto inntekt utregnes i to trinn

Skattegrunnlaget for 25 % havbruksskatt skal utregnes i to trinn:

  1. Først får hele oppdretters produksjon et skattegrunnlag basert på normpriser spot for de ulike størrelser og kvaliteter.
  2. Deretter vil skattegrunnlaget justeres med avregning av summen av kontrakter innmeldt til prisrådet. Differansen mellom kontraktspris og spotpris multipliseres med inngått kontraktsvolum. Blir spotprisene høyere enn kontraktspris i leveringsmåneden reduseres skattegrunnlaget. Lavere spotpris øker skattegrunnlaget for grunnrenteskatten.

Oppdretter får valgfrihet for skattlegging av fastpriskontrakter. Oppdretter kan velge om fysiske og finansielle kontrakter skal inngå i beregningen av bruttoinntekten. Meldes kontrakten til prisrådet raskt etter signering blir den inkludert, og vil øke eller redusere bruttoinntekten. Da blir oppdretter skattlagt for sin virkelige inntekt. Meldes kontrakten ikke til prisrådet, blir volumet skattlagt etter spotpriser. Oppdretter kan velge å ta risiko og blir enten over- eller underbeskattet.

Normpriser vil medføre over- og underbeskatning

Normpris olje er spotprisene fra ICE for Brent råolje og for strøm Nord Pool-spotpriser. Spotprisene fra en børs gir en sikker pris selskapene i de bransjene kan selge til. Normprisene blir derved også en minstepris. Men det finnes ingen spotbørs for laks som gir oppdretterne en sikker minstepris. Normprisrådet må hente prisinformasjon fra oppdretterne for å regne ut et ukentlig gjennomsnitt, en spot normpris, for ulike størrelser og kvaliteter. Fra 1–2 kg til 9+ kg laks, og flere ulike kvaliteter som Superior, Ordinær, Produksjon, ASC, Organisk og Label rouge etc. Ulik prising dag for dag og mange ulike kvaliteter og kontraktsformer gjør verdikjeden laks mye mer komplisert enn olje, gass og kraft.

Leder for prisrådet, Ola Oldernes, slo fast i Intrafish 21. desember at «prisrådet kommer til å forstå businessen.»

Når oppdretternes virkelige priser ikke legges til grunn, er det risiko for at oppdrettere blir overbeskattet med det foreslåtte Normprissystem. Prisråd for havbruk får en klart vanskeligere oppgave enn prisrådet for petroleum.