Kommentar
  • Denne kommentaren er skrevet av sivilingeniør Håvard Svarholt
  • Han jobber i Fiskekraft AS, som er en kunnskapsleverandør innen elkraft til oppdrettsindustrien i kyst-Norge.
  • Selskapet hjelper industrien med kartlegging, kompensasjon og tiltak rundt leveringskvaliteten i strømnettet.
  • Fiskekraft holder til i Bodø.

Det er typisk at oppdrettsanlegg blir lagt til områder der det ikke er god strømdistribusjon, fordi det er andre ting enn strøm som avgjør plasseringen av anleggene. God strømdistribusjon handler både om tilstrekkelig kapasitet og god leveringskvalitet. Nettselskapene har tilknytningsplikt men oppdretterne må selv betale for å kople seg på strømnettet i form av anleggsbidrag.

Anleggsbidraget er relatert til nettselskapets investering og spesifikt for hver enkelt tilknytning. Det er ikke relatert til senere drift av strømnettet og leveringskvaliteten som tilbys. Reglene gir nettselskapet anledning til å gjøre påslag på inntil 20% av anleggskostnaden som bidrag til økte driftskostnader. NVE antar at kvalitet er en del av dette [1].

Egen ordning for leveringskvalitet

Når det gjelder drift og leveringskvalitet i strømnettet er dette regulert i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. En del av denne forskriften justerer nettselskapenes inntektsramme ved ikke levert energi. Ordningen kalles KILE og tar hensyn til kundenes kostnadsfunksjon og avbruddsvarighet. KILE trådde i kraft allerede i 2001. Siden de ulike næringene har ulike faktiske avbruddskostnader er de plassert i forskjellige kundegrupper. Jordbruk, industri, handel og tjenester og offentlig virksomhet har alle ulike avbruddstariffer og følsomhet for når avbrudd inntreffer. Oppdrett, både i sjø og på land, er plassert i kundegruppe for jordbruk og har vesentlig lavere avbruddskostnader enn all annen næring.

En forutsetning for minst mulig aggregatkjøring kan være industritariffer

Dagens landbaserte oppdrettsanlegg er prosessrelaterte industrianlegg med en kontinuerlig drift. Slike anlegg er sårbare for avbrudd og leveringskvalitet og derfor har alle anlegg dieseldrevne nødstrøm aggregat og annet utstyr for å redusere konsekvensen ved strømbrudd og forstyrrelser i strømnettet. Dette tilsier avbruddstariffer på industrinivå og økt viktighet av disse anleggenes leveringskvalitet.

De sjøbaserte anleggene er under press for å elektrifiseres. Bellona ønsker at hele næringen går over til helelektrisk drift så snart som mulig [2]. Zero vil ha forbud mot dieseldrift i hele næringen [3]. En god forutsetning kan være å øke leveringskvaliteten i kraftnettet ved å øke tariffene for ikke levert energi til industrinivå og nærme seg den faktiske avbruddskostnaden til slike anlegg.

På gang

Fiskekraft skrev brev til NVE i 2018 hvor vi påpekte at dagens tariff for oppdrettsnæringen er for lav. I svaret fra NVE ble vi oppfordret til å dokumentere de faktiske avbruddskostnadene. Fiskekraft er, på eget initiativ, godt i gang med dette for landanlegg.

Kilder:

[1] – NVE 2000-18 Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke-levert energi (KILE) : sammenfatning av høringsuttalelser

[2] - https://bellona.no/nyheter/havbruk/2018-05-20480

[3] - https://fiskeribladet.no/tekfisk/nyheter/?artikkel=68637