Kommentar
  • Denne kommentaren er skrevet av Stål Heggelund
  • Heggelund er fagsjef havbruk i Norsk Industri
  • Kommentaren ble holdt som et avsluttende innlegg på Norsk Industri og Tekna sin konferanse om utviklingstillatelser, arrangert i Oslo tirsdag 17. september

Flere utviklingstillatelser gir mer innovasjon, teknologiutvikling, utprøving av norsk oppdrettsutstyr og helt nye driftsformer. Det synes også klart at utviklingstillatelsene som til nå har blitt tilkjent enkelte store enkeltprosjekter, ikke kan direkte overføres til lokale og mindre fjordstrøk. For å styrke norsk konkurransekraft, høste lærdom og bygge på våre komparative fortrinn blir det derfor viktig å teste flere ulike teknologiløp, for kystnære områder, men også for oppdrett til havs.

Norsk Industri mener at nye risikoavlastningsordninger må sette strenge krav til næringen innen HMS, fiskehelse, miljø (lus, rømming) og oppsamling / redusert spredning av partikulært materiale – hva vi i Norsk Industris veikart kaller "ingen ressurser på avveie". Disse krav kan bli vanskelige for enkelte aktører og konsept å møte, men alternativet er null eller svak framtidig vekst i norsk havbruksproduksjon.

Vil være en katastrofe for Norges framtidige konkurransekraft

Norsk Industri er også svært opptatt av å støtte opp om de mange gode konsepter og løsninger som har blitt utviklet gjennom denne første runden av utviklingstillatelser, men som dessverre ikke har fått innvilget utviklingstillatelser. Å kaste disse prosjektene som vi mener har stor innovasjonshøyde på båten vil være en katastrofe for Norges framtidige konkurransekraft og mulighet til å forbli teknologiledende innen oppdrett.

På dette punkt må vi sikre at dokumenterte konsepter som har fått endelige avslag på sine søknader må kunne bli testet og videreutviklet. Alternativet er at teknologien aldri vil bli testet ut, og i verste fall, vil nyskapende teknologi og konsepter bli solgt ut av landet. For å sikre oss at dette ikke skjer ønsker Norsk Industri at det etableres testområder – Demo Havbruk - for ny oppdrettsteknologi med tilhørende tidsbegrensede oppdrettskonsesjoner. Konseptuelt vil dette være en blanding av en Havbruks Katapult med tilhørende FOUI konsesjoner.

De tre store H-ene

Til neste år skal trafikklysordningen evalueres og norgeskartet vil på nytt bli fargelagt med mye grønt, noe gult og noe rødt. Sjansen for at noen områder vil bli pålagt en produksjonsreduksjon synes høy basert på informasjon man leser i pressen. Hvor stor produksjonsøkning næringen kan forvente er det kun de tre store H'er som vet, - det vil si "Herren", "HI" og "Herr Angelvik".

Lukkede systemer på land er i full ekspansjon og det investeres enorme summer i inn og utland. Alle disse prosjekt markedsfører seg som miljøvennlig med 0 utslipp, ingen lus, ingen rømming og oppsamling av avfall med gjenbruk. Himmelen med andre ord.

Lukkede anlegg i sjø

Det er på land, men hva med lukkede anlegg i sjø ?

Ser vi på de 13 tilsagn om utviklingstillatelser som Fiskeridirektoratet har innvilget er 10 utviklingstillatelser for helt åpne eller semi lukkede anlegg (med 67 konsesjoner) og kun 3 utviklingstillatelser (2 hvis Mowi trekker seg) for lukkede anlegg med til sammen 4 – 10 konsesjoner. Vi snakker om mellom 6 til 16 ganger flere konsesjoner til åpne konsept enn lukkede konsept! Hvorfor, ja de hadde jeg også likt å vite.

Det jeg vet er at lukkede systemer i sjø tilbyr allerede i dag løsninger som kan bidra til å redusere miljøbelastningen i fjordsystem, tilby oppsamling av partikulært materiale, ingen påslag av lus og god fiskevelferd, men disse systemer synes ennå i enkelte miljø for ikke å ha stor nok innovasjonshøyde eller blir ikke verdsatt for sin gode miljøprofil.

Løsningen for å få fart i implementeringen av lukkede oppdrettsløsninger i sjø er å lansere en egen konsesjonsrunde med strenge krav til miljø, fiskehelse og lignende for denne type teknologi. En konsesjonsrunde burde komme raskt slik at oppdrettere som ligger i områder farget gult eller rødt kan få tilgang til denne type løsninger for å redusere risiko for produksjon reduserende tiltak på lokalitet. Samtidig kan man se for seg løsninger hvor lukkede systemer brukes til produksjon av storsmolt i sjø parallelt med bruk av tradisjonelle merder for å redusere tiden fisken oppholder seg i sjø.