Leserinnlegg

Dette leserinnlegget er skrevet av advokat Halfdan Mellbye i firmaet Sands.

Forskriftene inneholder regler for hvordan reduksjoner og vekst i MTB i de produksjonsområdene som får rødt og grønt lys skal gjennomføres. Den viktigste bestemmelsen i forskriftene står imidlertid tom. Høringsnotatene inneholder ingen informasjon om hvilke produksjonsområder som får nedtrekk og vekst, og de inneholder heller ingen informasjon om prosessen frem til fastsettingen av trafikklysene. Det eneste som indikeres i høringen er at de endelige forskriftene skal være klar før årsskiftet.

Plikten til å gjennomføre høring før en forskrift vedtas følger av reglene i forvaltningsloven § 37. Det er et spørsmål om disse reglene er oppfylt når forslaget som sendes på høring utelater helt vesentlige bestemmelser.

Samtidig opplyser IntraFish i en artikkel 25. oktober at rapporten fra Ekspertgruppen for vurdering av lusepåvirkning er lagt frem for NFD Det foreligger altså, i hvert fall hvis Ekspertgruppen har oppfylt sitt mandat, et faglig begrunnet forslag til fordeling av trafikklys og hvilke produksjonsområder som får vekst, stillstand og eventuelt nedtrekk i produksjonen (om noen får rødt lys).

NFD har ingen juridisk plikt til selv aktivt å offentliggjøre Ekspertgruppens rapport. Spørsmålet er imidlertid om de kan nekte å levere den ut til de som ønsker å se den. Dette reguleres av reglene i offentleglova.

Hovedregelen i offentleglova er etter § 3 at alle og enhver kan få innsyn i offentlige dokumenter. Innsynsretten står meget sterkt i Norge. Den er en viktig forutsetning for at saker kan bli offentlig debattert. Åpenhet er viktig for at alle relevante synspunkter kan komme frem og sikrer at saken er fullstendig opplyst og dermed gode og riktige beslutninger. Det gjelder selvsagt også for kompliserte faglige spørsmål som kan få store samfunnsmessige konsekvenser – slik fastsettelsen av trafikklysene kan få. Dette tilsier at det gis innsyn.

Offentleglova inneholder noen unntak. I denne sammenheng er det mest aktuelle unntaket for interne dokumenter i forvaltningen, et unntak som fremgår av offentleglova §§ 14 og 15. Dette unntaket skal sikre at forvaltningen kan ha en intern skriftlig drøftelse før de bestemmer seg for innholdet i en beslutning. Forvaltningen må for eksempel ikke gi innsyn i et utkast til et vedtak som sendes internt i forvaltningen for å få innspill fra ulike saksbehandlere.

Ekspertgruppens rapport er imidlertid ikke et slikt internt dokument. Det er en endelig faglig vurdering. Det er Ekspertgruppens endelige svar på de spørsmål som ligger i deres mandat. Dette er et dokument som ikke omfattes av unntakene i offentleglova §§ 14 og 15.

Konsekvensen av dette er at NFD må gi innsyn i Ekspertgruppens rapport til de som ber om det. Etter min oppfatning vil det beste være om Ekspertgruppens rapport publiseres med en gang. Da vil alle interesserte ha en lik mulighet til å sette seg inn i den og kommentere den før NFD foretar den endelige fastsettelsen av trafikklys etter reglene i produksjonsområdeforskriften § 8.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.