En skulle forvente i dagens Norge at en art forvaltes med bakgrunn i dokumentert kunnskap. En skulle også forvente at to rettighetshavere med like rettigheter skulle behandles likt, etter det såkalte byrdefordelingsprinsippet. Dette gjelder ikke for forvaltningen av villaksen.

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) er oppnevnt av Miljødirektoratet, og har som hovedoppgave blant annet å beskrive bestandsstatusen for laks og gi råd om bærekraftig beskatning. I en av Rådets siste rapporter «Status for norske laksebestander i 2019» står det på side 7 at forvaltningsmålene for perioden 2015-2018 for de 199 bestandene som var målt var «nådd eller sannsynligvis nådd for 93 % av bestandene.» VRL skriver under hovedfunn i rapporten at regulering av fiske nesten har fjernet overbeskatning, og på side 13 at: «Overbeskatning påvirker villaksen i liten grad. Årsaken er god effekt av innførte fangstrestriksjoner.» Videre står det at: «Forvaltning basert på gytebestandsmål og påfølgende innstramminger i både sjøfiske og elvefiske medfører at det nå er sannsynlig at beskatningen i de fleste norske vassdrag baserer seg på høsting av et overskudd, og dermed ikke truer bestander eller produksjon

På tross av villaksens gode bestandssituasjon i de aller fleste elver ønsker Venstre, som har ansvaret for klima- og miljøverndepartementet (KLD), likevel å regulere bort sjølaksefiske langs kysten. Når VRL sier det står bra til med villaksen, hvilket faktagrunnlag er det da Venstre bruker?

Vil Norges befolkning at Venstre legger til rette for et sportsfiske etter laks i elv med utstrakt bruk av catch & release? Eller som en ville sagt det på norsk, plaging av dyr for hyggens skyld. Klimaavtrykket er i denne saken heller ikke viktig for Venstre. Sjølaksefisket, som høster bærekraftig på en fornybar ressurs, for å spises som mat, det ønsker Venstre fjernet. Venstre vil dermed frata kystens befolkning tilgang på villaks, noe de har hatt tilgang på i all tid. På den samme laksen som sjølaksefiskeren slipper forbi, fiskes det tilnærmet fritt i elv, hvor er rettferdigheten?

Fisket etter laks i sjø med faststående redskap er allerede meget strengt regulert. I enkelte områder har fisket vært stengt i lang tid. Hovedargumentet som brukes som årsak til reguleringene i sjølaksefisket er fiske på blandede bestander. Dette er noe som også elvefiskere og sportsfiskere i havet gjør. Et annet argument er at sjølaksefiske er en trussel mot de minste laksepopulasjonene. Dette er noe som er direkte feil, da sjølaksefiskerne i svært liten grad beskatter de minste fiskene fordi maskevidden i nøtene har en størrelse som gjør at fisk under 1,6 kg passerer gjennom. Det vil egentlig si at redskapen som benyttes i sjølaksefiske beskytter små og sårbare laksebestander. I perioden det er åpnet for fiske i sjø, er nota i tillegg stengt i 3 av 7 dager i uka, hvor laksen altså ikke beskattes i sjølaksefisket, men går fritt opp i elvene. Der kan den imidlertid beskattes i et elvefiske 24-7 fra 1. juni til 1. september, altså ca. 1 mnd. i forkant av og 1 mnd. i etterkant av perioden for sjølaksefisket.

Vi ser på sjølaksefiske som et kulturelement også i fremtidens kyst-Norge, og et bevis på natur i balanse. Levende kystmiljøer var begynnelsen til bosetting i Norge. Vi ønsker å bevare næringen og tradisjonene gjennom utøvelsen av en beskatning som er bærekraftig.

Den eneste måten det norske folk kan få tilgang til villaks på er fra et sjølaksefiske. Uten sjølaksefiske er det kun sportsfiskerne i elv som vil ha tilgang på villaks. Hva med de 5,4 millionene nordmenn som ikke er sportsfiskere? Vil man virkelig frata majoriteten av Norges befolkning muligheten til å nyte et måltid villaks fordi sportsfiskerinteressene er gode til å påvirke politikere i et Venstre som p.t. er under sperregrensen og sårt trenger stemmer?

Vi mener kunnskapen må få råde, rettferdigheten må få råde, kystkultur og historikk må få råde. Ikke politiske anliggender. - I så fall vil tilliten til våre demokratiske systemer svekkes dramatisk. Forslaget som foreligger, er fordelingspolitikk og handler ikke om å ta vare på villaksen som art.

Intrafish har tilbudt Venstre tilsvar på denne kronikken og vil komme med dette dersom de ønsker å svare.