Det skriver etaten i en pressemelding onsdag. Mattilsyn har ingen rolle ved tildeling av utviklingstillatelser, men behandler søknad om etablering av anlegget på en konkret lokalitet (område i sjø).

Mattilsynet har veiledet og avklart hvilke krav som må stilles til mattrygghet, fiskehelse og fiskevelferd. Salmar Aker Ocean AS fikk i 2019 tildelt åtte utviklingstillatelser for Smart Fish Farm av Fiskeridirektoratet.

Oppfyller kravene

– Mattilsynet har vurdert at Salmar Aker Oceans søknad og utfyllende opplysninger oppfyller de nasjonale kravene som må stilles til utviklingsprosjekt av denne størrelsen. Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet har bidratt med nødvendige vurderinger.

Mattilsynet har gitt tilsagn om tillatelse for en begrenset produksjon på maks 9000 tonn MTB for første produksjonssyklus.

– Det er fordi hensynet til fiskens behov og biologi veier svært tungt ved utviklingen av ny teknologi for havbruk. Søker har ansvar for å dokumentere hvordan nødvendige hensyn til fiskehelse og fiskevelferd blir ivaretatt gjennom hele produksjonskjeden, skriver etaten.

Tilsagnet om utviklingstillatelser gir rom for noe mer usikkerhet enn drift av ordinære tillatelser når det gjelder dokumentasjon av egnethet av løsninger som påvirker fiskehelse og fiskevelferd. Driften skal likevel være innenfor rammene for forsvarlighet satt i dyrehelse- og dyrevelferdsregelverket.

Regelverket rundt havbruk til havs må avklares før endelig godkjenning kan gis, skriver etaten. Anlegget er søkt plassert utenfor norsk territorialfarvann. Dette er utenfor EØS-avtalens virkeområde.

Byr på utfordringer

Etablering av anlegg uten for norsk territorialfarvann byr på utfordringer for Norges fristatus etter EØS-avtalens veterinærbestemmelser for enkelte fiskesykdommer, ifølge Mattilsynet.

– Dette vil ha avgjørende betydning for hvilken status et anlegg til havs vil ha for Norges fristatus mellom annet for sykdommene VHS og IHN.

Konklusjonen vil vise om det er mulig å etablerer det planlagte anlegg under de forutsetninger som er lagt til grunn når det gjelder slakting av fisk og føring av ubearbeida biprodukt til anlegg innenfor norsk territorialfarvann.

Fiskeridirektoratet både behandler og koordinerer søknadsbehandlingen. De kan først vurdere om vilkårene for klarering av lokaliteten er oppfylt når alle sektormyndigheter har ferdigbehandlet saken.