Det sier daglig leder i Steinvik Fiskefarm, Erlend Vassbotten.

I 2020 fikk vestlandsoppdretteren et årsresultat på 8,3 millioner kroner. I fjor økte tallet til 42,3 millioner. I årsrapporten for 2021 skriver selskapet at selv om det ser lyst på fremtidsutsiktene, er det også bekymringer:

Steinvik Fiskefarm
 • Oppdrettsselskap som holder til i produksjonsområde 4. Selskapet har ni lokaliteter i kommunene Kinn og Askvoll.
 • Ble stiftet i 1986 av Inge Helge og Alex Vassbotten. Erlend Vassbotten er daglig leder.
 • Tidligere Mowi-sjef Alf-Helge Aarskog er styreleder.
 • Hadde i 2021 30 ansatte.
 • Selskapet har ni lokaliteter og disponerer seks konsesjoner på 733 tonn.
 • Gjennom sitt heleide datterselskap Steinvik Fiskefarm Visningssenter har det også en visningskonsesjon på 500 tonn som drives i samlokalisering med morselskapet.

– Selskapet styre ser positivt på utviklingen fremover, men er bekymret for usikkerhetsfaktoren fremover knyttet til utviklingen i markedsprisen på laks, formuesskatt på oppdrettskonsesjoner og nedtrekk av MTB per konsesjon i PO4.

I en e-post til Intrafish forklarer daglig leder Erlend Vassbotten at økningen i resultatet kommer av bedring i biologien og bedre oppnådde priser.

– Så langt i år har det gått sånn middels, der naturligvis gode priser på laks vil bidra positivt.

Trekker frem milepæl

Han trekker frem slakten av deres første postmolt som en milepæl for året. Den ble satt ut i fjor, med en vekt rett i underkant av kiloen.

– Det ser ut til at postsmolten vokser godt, selv om vi kontinuerlig jobber med å optimalisere driften knyttet til smolt som er større enn vi normalt har satt ut, forklarer Vassbotten.

Formuesskatt på oppdrettstillatelser
 • Fra og med inntektsåret 2022 endres beregningen av formuesskattegrunnlaget for fiskeri- og oppdrettstillatelser.
 • Dette ble vedtatt i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2022, hvor Solberg-regjeringen foreslo å oppheve dagens praksis der fiskeri- og oppdrettstillatelser ervervet før 1998 ikke inngår i formuesskattegrunnlaget.
 • Videre foreslo den daværende regjeringen at auksjonspriser bør benyttes som utgangspunkt ved egenfastsettingen av formuesverdien av oppdrettstillatelser.
 • Endringene vil i hovedsak ha betydning for oppdrettsselskap som ikke er børsnotert, som er i norsk privat eie, og som ervervet oppdrettstillatelser før 1998.
 • Formuesskatten er vedtatt og Skatteetaten har nylig publisert en utfyllende veileder for betaling av skatten.
 • Representantforslag om å utsette innbetalingen av skatten er blitt nedstemt i Stortinget. Det samme har forslag om en gradvis innføring av skatten.
Kilde: Stortinget

Rødt lys i området

Produksjonsområde 4, som strekker seg fra Nordhordland til Stat, fikk tidligere i år enda et rødt lys i Trafikklyssystemet, og må dermed redusere sin produksjon med seks prosent. Steinvik Fiskefarm har lokaliteter i kommunene Kinn og Askvoll, som ligger i dette produksjonsområdet Selskapet har ni lokaliteter. Gjennom sitt heleide datterselskap Steinvik Fiskefarm Visningssenter har det også en visningskonsesjon på 500 tonn som drives i samlokalisering med morselskapet.

– To omganger med nedtrekk for oss i PO4 vil helt klart påvirke oss negativt med hensyn til hva vi vil klare å produsere i framtiden. I tillegg til nedtrekk vil kraftig økt beskatning også legge en stein om halsen for oss med hensyn til investeringsevne, forklarer Vassbotten.

Han opplyser om at selskapet har investert nær 600 millioner kroner i postsmoltanlegg og oppgradering av rensefiskanlegget deres i Svelgen.

– Fremover frykter vi at evnen til å investere blir kraftig redusert og at vi ikke vil klare å utvikle oss slik vi ønsker og planlegger. Spesielt sett opp mot at beskatningen rammer særlig privateide familiebedrifter kontra børsnoterte og bedrifter eid av utlandet ser vi på dette som sær skjevt og urettferdig, der det blir vanskelig å kunne konkurrere på like villkår i fremtiden, skriver Vassbotten.

I årsregnskapet fremkommer det at styret foreslår å sette av 31,17 millioner av overskuddet til konsernbidrag, samt 11,65 millioner til annen egenkapital.

Lederlønn på 1,36 millioner

Ifølge årsrapporten fikk daglig leder 1.359.000 kroner i ren lønn i 2021, mens det ble gitt 134.000 kroner i annen godtgjørelse. Styret fikk 80.000 kroner i lønn.

Selskapet styreleder Alf-Helge Aarskog skriver i en sms til Intrafish at han ikke har noen kommentar utover det som er meldt i årsrapporten.

Steinvik Fiskefarm 2021 2020 Endring
Omsetning 392,3 329,8 19,0 %
Driftsresultat 54,8 10,4 427,0 %
Resultat før skatt 54,9 10,9 405,9 %
Årsresultat 42,8 8,3 417,0 %
Driftsmargin 14,0 % 3,2 % 343,0 %