Til sammenligning var dødeligheten i første driftssyklus på rundt 19 prosent, ifølge Fiskeridirektoratet.

Havfarmen «Jostein Albert»
 • Lengde: 385 meter
 • Bredde: 59,5 meter.
 • Dybde i riss: 37,75 meter
 • Not: 6 ganger 69.000 m³, 56 meter dyp.
 • Benytter seg av landstrøm og back-up-generatorer.
 • Har kapasitet til 10.000 tonn laks.
 • Ligger fem kilometer sørvest for Hadseløya i Vesterålen.
 • Ankom Hadsel 13. juni 2020.

Ifølge en pressemelding publisert torsdag var fisken fra havfarmen «Jostein Albert» som ble sendt til slakt i oktober 4,6 kilo. I meldingen beskriver oppdrettsselskapet Nordlaks sine erfaringer med den andre driftssyklusen i innovasjonsprosjektet.

– Resultatene fra andre driftssyklus viser at fisken i alle tre fiskegruppene har prestert godt både når det gjelder fiskevelferd og produksjon. Dødeligheten har vært lav. Til sammen 1,51 prosent siden utsett i havfarmen og frem til nå. Fisken ser veldig fin ut og vi gleder oss til å høre responsen fra kundene også når resten av fisken blir pakket. Den korte oppsummeringen er at også den tekniske, den driftsmessige og den miljømessige prestasjonen har vært god, uttaler konsernsjef i Nordlaks, Eirik Welde, i meldingen.

– Det er svært gledelig at havfarmfisken også i andre produksjonssyklus presterer bedre enn fisk som står på tradisjonelle lokaliteter, avslutter Welde, uttaler konsernsjef i Nordlaks, Eirik Welde, i en pressemelding. Foto: Nordlaks

Klagesak ikke ferdig

Selskapet søkte i april i år om å konvertere anlegget, som er en utviklingstillatelse. Hadde selskapet fått innvilget søknaden kunne Nordlaks selv valgt om det ville drive tillatelsene videre på prosjektet, eller om oppdretteren ville benytte tillatelsene i alminnelig produksjon.

Utviklingstillatelser
 • Utviklingstillatelsene er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer.
 • Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor.
 • Teknologien som blir utviklet i prosjektene skal deles slik at den kommer hele næringen til gode.
 • Det er Fiskeridirektoratet som tildeler tillatelsene til akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret som skal brukes til utviklingsformål.
 • Ordningen med utviklingskonsesjoner var en prøveordning i to år. Det kunne søkes om utviklingstillatelser fram til 17. november 2017.
 • Etter endt prosjektperiode, kan tillatelsene etter visse kriterier konverteres til ordinære tillatelser – mot et vederlag på 10 millioner kroner per tillatelse.
Kilde: Fiskeridirektoratet

I sommer ga Fiskeridirektoratet avslag på søknaden. Nordlaks har siden klaget på vedtaket, som er under behandling hos Nærings- og fiskeridepartementet. I en epost til IntraFish opplyser Nordlaks at det ikke er noe nytt angående klagen per nå.

– Det er ikke noe nytt på den fronten. Nå har vi gitt en generell oppdatering til våre interessenter om den pågående driftssyklusen i havfarmen, og på samme måte er det naturlig at vi holder myndighetene orientert om fremdriften i prosjektet, skriver kommunikasjonssjef Lars Fredrik Martinussen.

Til IntraFish bekrefter departementet at saken fortsatt er til behandling hos dem.

– Grunnen til at det trekker ut, er at vi venter på mer informasjon fra Nordlaks, skriver departementet i en e-post.

Én av tingene direktoratet pekte på i avslaget i sommer var høy dødelighet, som konsernsjef Welde opplyser er lav i andre driftssyklus.

– Ikke behov for ytterligere tiltak

Ifølge selskapet har havfarmen prestert godt i andre driftssyklus.

– Forbedringene som ble gjennomført i løpet av den første driftssyklusen er blitt verifisert gjennom daglig drift, og det har ikke vært behov for ytterligere tiltak. Driftsmessig prestasjon er vurdert som god under samtlige operasjoner som er særegen for havfarmen, skriver selskapet.

Havfarmen til Nordlaks har prestert bedre i andre produksjonsyklus enn første. Foto: Ole-Kristian Gullvik Olsen/Nordlaks

Ifølge Nordlaks ble laksen avluset ved bruk av ferskvann i brønnbåt i sammenheng med overflytting til havfarmen.

– Vi opplever å ha kontroll på lakselusa. Vi har til enhver tid vært under grensen på 0,5 kjønnsmodne hunnlus, og den eksponerte lokaliteten ser ut til å bidra til mindre påslag av lakselus. Vi har også fått testet beredskapen for avlusing, og gjennomført avlusing av 10 prosent av fisken i havfarmen nå i høst med bruk av badebehandling i brønnbåt, uttaler Welde.