Havfarmen ser ut som et skip. Etter vedtak fra Kystverket i Nordland i 2019 ble også Havfarmen merket som det.

Men hovedkontoret til Kystverket var ikke enig i dette – og etter et drøyt år – på tampen av 2020 omgjorde de vedtaket og ba Nordlaks endre merkingen av Havfarmen.

– Vi mener dette er uheldig, og at den opprinnelige løsningen, som var utredet og bestemt av Kystverket i 2019, er den beste løsningen, sier kommunikasjonssjef i Nordlaks, Lars Fredrik Martinussen.

Oppdrettsselskapet har påklaget omgjøringen - og det er nå Samferdselsdepartementet som skal bestemme om installasjonen skal merkes som skip eller oppdrettsanlegg.

– Den beste løsningen

I dokumenter IntraFish har fått innsyn i skriver Nordlaks' advokater i en kommentar til Samferdselsdepartementet at de vil vurdere å kreve erstatning fra staten dersom departementet opprettholder det siste vedtaket – og Nordlaks må endre merkingen av Havfarmen.

– Saken er at kystverket i 2019 vedtok at Havfamen skulle merkes som skip. Dette vedtaket kom mens den var under bygging vi rettet oss etter det vedtaket. Vi mener det opprinnelige vedtaket er god faglig begrunnet og gir den beste løsningen med tanke på sikkerhet og ferdsel i området, sier Martinussen.

Havfarmen ankom Hadsel i juni i fjor og første fisken ble satt ut i slutten av juli. Gigantkonstruksjonen er 385 meter lang, 59,5 meter bred og har kapasitet til 10 000 tonn laks.

Nordlaks vil måtte ta kostnadene ved en endring av merkingen – som ifølge dokumentene skal være i underkant av 1 million kroner.

En tidligere utregning som Vegsund Slip har utarbeidet for Kystverket skal være på 7 millioner kroner, ifølge vol.no.

– Det er klart at en endring av det opprinnelige vedtaket vil medføre betydelige kostnader. Hele merkinga må endres, påpeker Martinussen.

Kommunikasjonssjef Lars Fredrik Martinussen i Nordlaks. Foto: Bent-Are Jensen

– Vil skape store komplikasjoner

Endringene som må gjøres inkluderer installering av ny merking, blending av flomlys, samt mørklegging av ankerlanterner.

Nordlaks' advokater mener at dersom man må gjøre endringene vil det får store konsekvenser.

– Blant annet er det stilt krav om at alt lys på hoveddekk, hvilket er et stort antall armaturer, skal skjermes for å unngå å lyse utenfor havfarmen. Kystverket krever også at blinklysene plasseres utenfor togskinnene på 4 meter høye master. Dette er krevende med tanke på arbeid, korrosjonsbeskyttelse og ikke minst operasjoner, da brønnbåter, fôrbåter og i visse tilfeller også andre servicefartøy opererer her. Mastene vil skape store komplikasjoner og øke risikoen i operasjonene. De sikkerhetsmessige, praktiske og økonomiske konsekvensene av disse endringene er likevel overhodet ikke vurdert av Kystverket, skriver advokatfirmaet Haavind som representerer Nordlaks i klagen.

Nordlaks mener at en avveining av hensynet til det økonomiske tapet og de ulempene avveid mot fordelene og ulempene som endringen uansett tilsier at tillatelsen av 24. april 2019 ikke skal omgjøres.

Ligger ikke helt i ro

Ifølge dokumentene har Kystverket Nordland i tillatelsen lagt til grunn at akvakulturanlegget ikke regnes som et fartøy etter forskrift. Kystverket Nordland vurderte imidlertid at andre sjøfarende ville oppfatte anlegget som et fartøy fordi det visuelt sett ligner på et fartøy, og fordi det ikke vil ligge i ro som et konvensjonelt akvakulturanlegg.

«Etter en lengre diskusjon og vurdering av saken landet vi til slutt på at lanterneføring, navigasjonsveiledningsmessig var det beste alternativet. I vurderingen av saken har flere personer deltatt i diskusjonen, blant annet losoldermann i Nordland, Andor Antonsen, i tillegg til nautikerne og ansatte ved plan- og forvaltningsgruppa i Kabelvåg», skriver Kystverket i Nordland i sitt opprinnelige vedtak.

Det første mannskapet gikk om bord på Havfarmen 13. juni 2020. Ansatte jobber fire uker på merden, og tar seg deretter fire uker fri. Foto: Deadline Media/Nordlaks

Kystverket Nordland besluttet derfor å unnta anlegget fra reglene om merking av akvakulturanlegg,

Kystverkets hovedkontor vurderer dette annerledes. Etter deres vurdering vil merking av anlegget som et skip få motsatte konsekvenser ved at sikkerheten og fremkommeligheten blir vesentlig dårligere.

Lettere å identifisere

Kystverkets hovedkontor skriver i sitt vedtak:

Kystdirektoratets hovedkontor skriver at ved merking som akvakulturanlegg vil Havfarm 1 være lettere å skille ut fra andre objekter med lys i området, og det vil være lettere å identifisere anlegget ettersom det har synkroniserte blinkende lys (ved normal avskjerming av flomlys). Denne merkingen er standardisert for alle akvakulturanlegg i Norge.

«At anlegget på dagtid visuelt ligner et skip vurderes ikke å ha betydning. Dersom fartøyer oppdager fare for sammenstøt, skal ikke beslutning støttes kun basert på én type informasjon. Sjøfarende må også observere situasjonen over tid og innhente annen informasjon. Det vil da være meget enkelt å avdekke at dette er et akvakulturanlegg (via kart og AIS navigasjonsinnretning)».

Skip eller oppdrettsanlegg? Nordlaks kan måtte endre merkingen av Havfarmen. Foto: Arkivfoto Nordlaks/Deadline Media

– Sjøsikkerheten blir vesentlig dårligere dersom man fraviker den standardiserte merkingen av akvakulturanlegg i sin helhet, tilsidesetter internasjonale anbefalinger og legger opp til et avvik mellom det som vises i sjøkartet og det som vises gjennom radar og visuell observasjon, skriver de videre.

IntraFish har vært i kontakt med Kystverkets hovedkontor – som ikke ønsker å kommentere saken når den er under pågående klagebehandling.