Dette viser foreløpige tall fra Fiskeridirektoratets statistikk for akvakultur for 2021, presentert på direktoratets nettside onsdag.

Der går det fram at det ble solgt totalt 1.640,5 tusen tonn oppdrettsfisk i 2021. Laks er den viktigste arten og utgjør 1.546 tonn eller 94 prosent. I tillegg ble det solgt 88,8 tonn regnbueørret og 5,6 tonn andre fiskearter.

Foruten fisk ble det også solgt 2,3 tusen tonn bløtdyr, krepsdyr og pigghuder (hovedsakelig blåskjell), og 0,3 tusen tonn alger i 2021.

Tabellen viser fordelingen i salget:

Samlet: Laks: Regnbueørret: Andre fiskearter
1 640,5 1 546,1 88,8 5,6
1000 tonn* 1000 tonn* 1000 tonn* 1000 tonn*

Har økt hvert år

Ser man på utviklingen i et 10-årsperspektiv viser tallene en økning fra om lag 1100 tusen tonn i 2011, mot 1.640 tonn i 2021.

Ifølge direktoratets tall var det Troms og Finnmark som solgte mest oppdrettsfisk i 2021, tett fulgt av Nordland. Totalt ble det solgt 363.584 tonn oppdrettsfisk til en verdi av 17,3 milliarder kroner i Troms og Finnmark i 2021. Nordland solgte 354.748 tonn oppdrettsfisk til en verdi av 18 milliarder kroner.

Statistikken viser videre at Nordland i gjennomsnitt oppnådde høyere salgspris per kilo enn Troms og Finnmark. Gjennomsnittlig salgspris per kilo i Troms og Finnmark var på kr 47,57 per kilo, mens Nordland hadde en gjennomsnittlig salgspris på 50,71 kroner per kilo.

Direktoratet påpeker at årsaken til prisforskjellen kan være mange, salgstidspunkt, fiskestørrelse og etterspørsel er eksempler på faktorer som påvirker prisen.

Solgt mengde oppdrettsfisk i 2021 fordelt på fylker. Tall i tusen tonn. Foto: Fiskeridirektoratet

Smoltproduksjonen øker, og den blir større

Fiskeridirektoratet opplyser at totalt salg av smolt økte fra 411,9 millioner smolt i 2020 til 431,6 millioner i 2021. Av disse var 412,9 millioner laks, 18,2 millioner regnbueørret og 0,5 millioner annen ørret.

Det går også fram at smolten over tid er blitt større. Med stor smolt mener direktoratet smolt større enn 250 gram. Av de totalt 431,6 millioner smolt som ble solgt er 61,6 millioner smolt oppgitt til å være over 250 gram, og de resterende 370 millioner smolt er oppgitt til å være mindre enn 250 gram, opplyses det.

Dette er status for rensefisken

Statistikken viser en nedgang i utsett av rensefisk. Det er andre år på rad med slik nedgang opplyser direktoratet.

Totalt ble det satt ut 45,2 millioner rensefisk i 2021. Tilsvarende tall for 2020 var 51,5 millioner.

Fiskeridirektoratets oversikt viser at det er mest rognkjeks som settes ut. Av de 45,2 millioner rensefisk som ble satt ut i 2021 var 27,3 millioner rognkjeks, 4,6 millioner berggylt, 6,3 millioner bergnebb, 6,8 millioner grønngylt og 0,1 millioner gressgylt.