Tirsdag morgen ble det kjent hva utfallet av trafikklyssaken ble. Den gikk tidligere i år i Gulating lagmannsrett i Bergen. Regjeringsadvokat Knut Klever Næss opplyser til IntraFish at staten frifinnes og tilkjennes sakskostnader.

– Vi er naturligvis veldig godt fornøyd med resultatet. Staten frifinnes på alle punkter og får fulle sakskostnader – på samme måte som i tingretten, sier Klever Næss.

En sammenslutning av 25 oppdrettere i vest har i to runder gått til sak mot staten etter at de fikk «rødt lys» for oppdrettsvekst i 2020, og dermed måtte redusere produksjonskapasiteten sin med seks prosent.

Hilde Lund og Knut Klever Næss fra Regjeringsadvokaten representerte staten i Trafikklysanken. Lund har siden sluttet, og begynte nylig i advokatselskapet Sands. Foto: Robert Nedrejord

– Lagmannsretten er kommet til at vedtaket om kapasitetsjustering er en gyldig vedtatt forskrift, og at det ikke foreligger feil ved saksbehandlingen eller annet, som tilsier ugyldighet. Anken blir således å forkaste, heter det i dommen.

– Forhåpentligvis setter den sluttstrek

Regjeringsadvokat Klever Næss forteller at han ikke har fått lest den omfattende dommen i detalj enda.

– Men ut fra det vi har sett, er det en grundig og god avgjørelse. Forhåpentligvis setter den sluttstrek for dette søksmålet. Statens syn har hele tiden vært at beslutningen om å nedjustere produksjonen i produksjonsområde 4 var lovlig, riktig og viktig. Nå har vi fått medhold for dette både i tingretten og lagmannsretten, sier han.

Trafikklyssaken
 • 25 oppdrettere har gått til sak mot staten etter at de fikk «rødt lys» i 2020, og dermed måtte redusere sin produksjonskapasitet med seks prosent.
 • Dette gjelder oppdretterne i produksjonsområde 4, som strekker seg fra Nordhordland til Stadt. Oppdretterne tapte i tingretten, men anket saken.
 • Den omfattende ankesaken som gikk i Gulating lagmannsrett i Bergen, besto av over 10.000 sider.
 • I hovedsak er det de samme anførslene som i tingretten som tas opp i retten, men i tillegg er det kommet inn en fersk evaluering av Trafikklyssystemet som trekkes frem av begge parter i saken.
 • staten mener søksmålet er et angrep på selve trafikklyssystemet. Oppdretterne mener på sin side at søksmålet isolert sett handler om det røde lyset som ble gitt i 2020, og at søksmålet ikke er et forsøk på å velte ordningen.

– Vurdere anke til høyesterett

Oppdretternes talsperson Even Søfteland, har akkurat fått vite utfallet:

– Det jeg kan si akkurat nå er at vi er skuffet. Nå skal vi gå nøye gjennom dommen og inn i premissene som ble lagt til grunn, og enten vurdere anke til Høyesterett eller hva annet vi skal gjøre videre, sier han til IntraFish.

Intrafish har kontaktet flere vestlandsoppdrettere tirsdag, men foreløpig ikke fått noen kommentar fra dem. Talsperson Søfteland opplyser om at aktørene trenger mer tid til å få oversikt over dommen før de uttaler seg.

Trafikklyssystemet
 • Norge er delt inn i 13 produksjonsområder som fargelegges annethvert år.
 • Fargen vurderes på bakgrunn av en rekke faktorer knyttet til målinger om hvordan villaksen har det. Tanken er at lus over et bestemt nivå påvirker villaksen.
 • Lusenivået avgjør om oppdretterne i området får lov til å vokse, eller om de må redusere produksjonen.
 • Trafikklyssystemet skal sørge for forutsigbar og bærekraftig vekst i norsk havbruk.

Oppdretterne tapte også i tingretten. I dommen heter det at:

– Saken står i det alt vesentlige i samme stilling for lagmannsretten som for tingretten både med hensyn til faktum og jus. De ankende parter har fremmet de samme rettslige anførsler som ble gjort gjeldende for tingretten, og som hver for seg hevdes å føre til at forskriften er ugyldig.

– Angrep på trafikklyssystemet

Lagmannsretten skriver at oppdretterne ikke gis medhold på noen punkter. Lagmannsretten legger til at den har hatt en noe ulik tilnærming til noen av spørsmålene fra tingretten, uten at dette har betydning for resultatet.

Statens advokater har i retten fortalt at oppdretterne har gått bredt ut i sin kritikk av ordningen som regulerer hvorvidt oppdrettsnæringen får vokse eller ikke.

Håkon Kristian Tombre var en av oppdretterne som fulgte hele saken fysisk fra Gulating. Han vitnet også i saken. Foto: Robert Nedrejord

Dette er også lagmannsretten inne på:

– Saksanlegget fremstår ikke bare som et angrep på den forskriften som er gjort til tvistegjenstand i saken, men er i realiteten et angrep på «trafikklyssystemet» som sådant, skriver lagmannsretten, som legger til at «saken preges av en form for omkamp» på en rekke punkter.

– Nødvendig ut fra hensynet til miljøet

I Gulating i Bergen argumenterte brukte statens advokater mye tid på å argumentere for at staten kan bruke skjønn når lysene blir satt i trafikklyset. Dette momentet kommenterer også lagmannsretten:

Advokat Trond Hatland fra Thommessen representerte de 25 vestlandsoppdretterne. Foto: Robert Nedrejord

– Lagmannsrettens konklusjon er etter dette at vurdering av om kapasitetsjustering er nødvendig ut fra hensynet til miljøet, er underlagt departementets frie skjønn.

Må betale 2,5 millioner

Som følge av utfallet må oppdrettsselskapene som har gått til sak mot staten må betale Nærings- og fiskeridepartementet rett i overkant av 2,5 millioner kroner i saksomkostninger.

Disse oppdretterne er med på søksmålet
 • Austevoll Melaks
 • Blom Fiskeoppdrett
 • E. Karstensen Fiskeoppdrett
 • Eide Fjordbruk
 • Engesund Fiskeoppdrett
 • Erko Seafood
 • Firda Sjøfarmer
 • Fjord Drift
 • Flokenes Fiskefarm
 • Kobbevik og Furuholmen Oppdrett
 • Landøy Fiskeoppdrett
 • Langøylaks
 • Lerøy Vest
 • Lingalaks
 • Marø Havbruk
 • Mowi
 • Nordfjord Laks
 • Osland Havbruk
 • Sandnes Fiskeoppdrett
 • Sjøtroll Havbruk
 • Steinvik Fiskefarm
 • Sulefisk
 • Svanøy Havbruk
 • Tombre Fiskeanlegg
 • Troland Lakseoppdrett