Statistikk viser en nedadgående trend i antall rømte laks over de siste 15 årene. Dette gjenspeiles også i elvene, hvor resultatene fra den nasjonale overvåkningen og Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO) viser en tilsvarende utvikling, med lavere innslag av rømt laks i elv. Det går fram av en melding Sjømat Norge har publisert mandag.

– Det er klart at dette er en gledelig utvikling som havbruksnæringen har jobbet hardt for å oppnå, uttaler mangeårig leder av Rømmingsutvalget i Sjømat Norge, Tarald Sivertsen, i meldingen. Han peker på planmessig forbedringsarbeid, og god dialog med fagmiljøer, tjeneste- og utstyrsleverandører, og myndighetene, samt konstruktiv dialog med en rekke lokale elveeiere som viktige innsatsfaktorer for å få dette til.

– Det er viktig også å merke seg at denne utviklingen har skjedd samtidig som det har vært en vekst i produksjonen, påpeker han i meldingen.

Fig. viser oppdatert statistikk for rømt laks pr 20.05.22. Tall er hentet fra Fiskeridirektoratet og Sjømat Norge. Foto: Sjømat Norge

Usikre tall

Fiskeridirektoratets tall viser så langt i år fem hendelser med bekreftet rømming med til sammen i underkant av 1800 fisk på rømmen. I fjor ble det totalt innmeldt 61.083 fisk på rømmen, noe som var opp fra 2020 hvor det rømte 43.378 oppdrettsfisk.

Direktoratet presiserer i imidlertid på fast basis at tallene kan være usikre på grunn av urapporterte hendelser og utfordringer knyttet til fastsetting av antall rømte fisk.

– Fiskeridirektoratet erfarer at det hvert år er forekomster av rømt fisk som ikke kan knyttes til en rapportert hendelse. Dette blir normalt avdekket gjennom tips fra publikum om fangster av rømt fisk. Det er derfor grunn til å tro at antall hendelser er noe høyere enn det som blir innrapportert, skriver direktoratet på sin hjemmeside.

Vil ta vare på villaksen

– At det er rapportert om få rømte laks så langt i år, er vi selvsagt veldig fornøyd med. 0-visjonen innebærer at antall rømminger og omfanget av enkeltrømminger skal reduseres til et minimum. I fjor høst ble villaksen vurdert som «nær truet» og ble rødlistet. Dette er det selvsagt en rekke årsaker til. Vi er i likhet med elveeiere, sportsfiskere og naturelskere opptatt av å ta vare på den fantastiske norske villaksen. Vi vil derfor fortsette å jobbe for at laks ikke skal rømme og gå opp i elvene og på gyteplassene, understreker Sivertsen i meldingen fra Sjømat Norge mandag.

Om OURO
  • Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk, er også kjent under forkortelsen OURO.
  • Sammenslutningen skal bidra til å redusere risikoen for genetisk påvirkning fra akvakultur på ville bestander av laksefisk.

Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO) har over år jobbet for å redusere innslaget av rømt laks i lakseførende elver. I elver der overvåkning viser at innslaget av rømt fisk er uakseptabelt, planlegger og iverksetter sammenslutningen profesjonell utfisking.

– Siden OURO sin oppstart i 2015, har vi ikke registrert så lave innslag av rømt oppdrettslaks i elvene som i fjor, uttaler styreleder i OURO, Ingrid Lundamo i meldingen fra Sjømat Norge.