Det opplyser Norske Lakseelver i en pressemelding.

I en rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL), som legges fram i Tana tirsdag, konkluderes det med at dersom det foretas notfiske etter pukkellaks forventes det stor dødelighet av atlantisk laks, sjøørret og sjørøye som også blir når det fiskes etter pukkellaks. Fisket frarådes derfor.

– Selv om det er ekstremt viktig å bekjempe pukkellaksen, ville det være et paradoks om man i bekjempelsen faktisk bidrar til å utrydde sårbare bestander av atlantisk laks. Man vil heller ikke klare å fange all pukkellaks i sjøen, så tiltak i elvemunningene vil i alle fall være nødvendige. Slike tiltak er planlagt og igangsatt gjennom den nasjonale handlingsplanen mot pukkellaks, uttaler generalsekretær i Norske Lakseelver, Torfinn Evensen, i meldingen

Rapporten er laget på oppdrag fra Miljødirektoratet, og analyserer hva et utvidet sjøfiske vil kunne bety for truede bestandene av atlantisk laks i Troms og Finnmark. Blant annet er Tanavassdraget og fjordområdene utenfor er stengt for lakefisek på grunn av den svake bestandssituasjonen i vassdraget.

Ikke effektiv

Norske Lakseelver skriver videre i meldingen at rapporten konkluderer med at «et ordinært sjølaksefiske, det vil si med samme redskap, innsats og fiskeperiode som i 2021, ikke vil kunne bli et effektivt bidrag til å bekjempe pukkellaks uansett om innsatsen økes betydelig, fordi mange pukkellaks er så små at de uansett ikke fanges med de maskeviddene som brukes.»

Videre heter det at «For å ta hensyn til de sårbare bestandene bør den samlede beskatningen av laks i et sjøfiske etter pukkellaks ikke økes ut over nivåene i 2021 og 2022. Dette gjelder spesielt for laks i Tanavassdraget der det ikke er noe overskudd å høste av og hvor bestandene er under gjenoppbygging, men også andre bestander med svært lavt eller ikke noe høstbart overskudd (som Reisaelva, der fisket var stengt i deler av 2021-sesongen og hele 2022)».

19. juli 2021 ble det tatt 1191 pukkellaks i Munkelvfella i Sør-Varanger. Foto: Sør-Varanger jeger og fiskeforening

Store mengder pukkellaks

I 2021 ble det fanget 13 488 atlantiske laks og 38 607 pukkellaks i sjølaksefisket i Troms og Finnmark, går det fram av meldingen. Forskerne frykter at det kanskje kommer ti ganger så mange pukkellaks i 2023.

Den store invasjonen av pukkellak de siste årene har skapt stor bekymring for villaksen.

– Til neste år venter vi at én million pukkellaks vil gå opp i elvene i Nord-Norge og særlig i Finnmark. Det vil bli en katastrofe, intet mindre. Nå må myndighetene bevilge nok midler til at vi får stoppet galskapen. Venter vi, blir det for seint, uttalte leder i Berlevåg Jeger- og Fiskeforening, Geir Kristiansen, til Intrafish i september i fjor.

Elvene må sperres

En av måtene å bekjempe pukkellaksen på er sperring av lakseelver, noe en ekspertgruppe har anbefalt.

– Det er bra at det finnes løsninger, men om man skal få på plass slike sperrer i Alta og Tana, må arbeidet begynne nå. Da må det mer penger til, noe vi hele tiden har påpekt, uttaler Torfinn Evensen i meldingen, og etterlyser samtidig Klima- og miljøministeren.

«Espen Barth Eide, nå må tydelig på banen og vise at han lytter til forskere og direktorat», skriver organisasjonen i meldingen.

Norske Lakseelver organiserer 114 av de norske elvene. Organisasjonen har tidligere vært sterkt kritiske til tanken om å utvikle et kommersielt fiske etter pukkellaks, noe andre har ivret for.

Eksminister og nå leder av Fjordfiskenemda, Helga Pedersen, mener mer av pukkellaksen må tas i sjøen. – Vi kan ikke vente med tiltak til den er i elvene, uttalte den tidligere fiskeriministeren i juli i fjor.

Fjordfiskenemnda ønsket den gang å gjøre forsøk også i sjøen.

– Å hindre at pukkellaks kommer opp i elvene for å gyte er svært vesentlig for å ivareta det lokale kystfisket og det materielle grunnlaget for samisk kultur, der laksefiske er en bidragsyter av betydning, het det i en uttalelse fra nemda i fjor.