– Oppdrettsnæringen har ytret et sterkt ønske om å kunne få komme med innspill til det faglige grunnlaget før vi fargelegger produksjonsområdene. Derfor blir det vitenskapelige grunnlaget for fargeleggingen offentliggjort nå. Dette er en prøveordning, og vi vil gjøre en ny vurdering av hvordan denne prøveordningen har virket før neste kapasitetsjustering, uttaler fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap), i en pressemelding onsdag morgen.

Oppdrettsnæringen er som kjent delt inn i 13 produksjonsområder som styres av et trafikklys, og neste år skal fargene som regulerer næringen justeres. Regjeringen har fått rapporter fra styringsgruppen og ekspertgruppen om hvilken påvirkning lakselus har hatt på villfisk i 2021, og disse rapportene med vedlegg offentliggjøres i dag.

Hovedkonklusjonene i vurderingen

Forskerne vurderer at det i 2021 er høy risiko for lusepåvirkning i to av produksjonsområdene, moderat risiko i to av produksjonsområdene og lav risiko i ni av områdene. De to områdene der det er vurdert å være høy risiko for lusepåvirkning i år, ble vurdert til henholdsvis høy i produksjonsområde 3 (Karmøy til Sotra) og moderat påvirkning i produksjonsområde 4 (Nordhordland til Stadt) i 2020.

Vider går det fram at ti av områdene har lik vurdering i 2020 og 2021. Det følger av Meld. St. 16 (2014–2015) at «dersom resultatet er sammenfallende begge årene vil utfallet være forutsigbart og det legges ikke opp til noen vurdering, men dersom overvåkningen viser en endring i påvirkning de to årene vil myndighetene måtte gjøre grundigere vurderinger ut ifra den samlede miljøtilstanden. … I en helhetsvurdering vil det også kunne være naturlig å se hen til samfunnsøkonomiske konsekvenser av ulike valg.»

Her kan du lese rapportene fra styringsgruppen og ekspertgruppen og se alle vedlegg.

Møtes i slutten av måneden

Nærings- og fiskeridepartementet avgjør hvilke produksjonsområder som kan få grønt lys til vekst i havbruk og hvilke områder som får rødt lys og må redusere produksjonskapasiteten.

Det vitenskapelige grunnlaget for beslutningen om fargelegging baserer seg på ekspertgruppenes rapporter fra både 2020 og 2021, sammen med vurderinger fra styringsgruppen går det fram av meldingen.

Styringsgruppen vil avholde et åpent digitalt dialogmøte om rapportene og sine vurderinger tirsdag 30. november.

Videre opplyser NFD at alle innspill må sendes skriftlig til Styringsgruppen i etterkant av dialogmøtet. Styringsgruppen vil deretter vurdere innspillene og levere sin evaluering til departementet.

Fordi det arrangeres et dialogmøte om rapporten i år, vil ikke beslutningen om fargelegging kunne gjøres før i begynnelsen av 2022, skriver departementet.