I en melding skriver direktoratet at kartlagte gytefelt for torsk er oppdatert for Agder og Hordaland. Oppdateringen har betydning for hvor det er lov å badebehandle med legemidler mot lakselus og hvor slikt behandlingsvann kan tømmes. Etter oppdateringen omfattes flere akvakulturanlegg i Hordaland av forbudet går det fram av meldingen.

Etter akvakulturdriftsforskriften er det forbudt å badebehandle mot lakselus og/eller tømme ut slikt behandlingsvann nærmere enn 500 meter fra gytefelt, «jamfør de felt som til enhver tid vises i Fiskeridirektoratets nettbaserte kartverktøy».

Her er lenke til Fiskeridirektoratets oppdaterte kart:

I kartverktøyet kan både de nye og oppdaterte gytefeltene («gytefelt torsk MB») ses, sammen med gytefeltene slik de var før oppdateringen («Historiske gytefelt torsk MB»).

Direktoratet presisere i sin melding at både innehaver av akvakulturtillatelse og brønnbåtselskap må nå sjekke om oppdateringen har medført endring av forbudssoner for badebehandling mot lakselus og hvor slikt behandlingsvann kan tømmes. Risikovurderinger, tiltak og rutiner må oppdateres der det er nødvending.