Det går fram av en melding fra Statsforvalteren i Nordland fredag. Årsaken til det er omfattende korallfunn. Området anses som svært verdifullt og muligens unikt, går det fram av meldingen.

Cermaq Norway søkte i slutten av august 2019 om utvidelser ved matfiskanleggene Anevik og Oksøy, som ligger på østsiden av Lundøya i Steigen kommune. Selskapet søkte både om å øke anleggsarealet og maksimalt tillatt biomasse (MTB) av laks.

I og med at det ble gjort funn av korallbiter og mye hardbunn rundt lokalitetene bestemte Statsforvalteren at det var nødvendig med en kartlegging av sårbare arter for å kunne ta stilling til søknadene.

Den pålagte kartleggingen viste seg å ha svært omfattende forekomster av koraller og svamper rundt og mellom begge anleggene, går det fram av Statsforvalterens melding.

Vil tilbakekalle

Statsforvalteren vurderer dermed med at lokalitetene Anevik og Oksøy ligger i et område med svært høyt biologisk mangfold og høy økologisk verdi og har derfor avslått søknaden om utvidelse ved lokalitet Oksøy. Det går også fram at Statsforvalteren vurderer å tilbakekalle gjeldende tillatelse der.

– Ved lokalitet Anevik hadde Statsforvalteren allerede gitt ny tillatelse før resultatene av kartleggingen forelå. Her har vi også varslet tilbakekalling av hele tillatelsen, opplyser Statsforvalteren i meldingen.

Selskapet har en frist på 6 uker til å komme med merknader til det Statsforvalteren har varslet.

Kartla korallene

Det var Akvaplan-niva som fikk oppdraget med å gjennomføre kartleggingen, og filmet så havbunnen med ROV.

Undersøkelsen identifiserte flere områder med store rev av øyekorall og forekomster av blant annet sjøtre, sjøbusk og risengrynkorall. Flere av korallartene har status som nær truet på rødlista, går det fram av meldingen fra Statsforvalteren.

Han peker på at det ble funnet koraller og svamper i tettheter der de kan anses som en naturtype. Dernest pekes det på at korallrev og korallskog er identifisert som særlig sårbare for utslipp fra akvakultur. Mange av korallene i Økssundet ble funnet veldig nær anleggene, og i dette området forventes det stor negativ påvirkning fra utslipp, skriver Statsforvalteren i meldingen.

Cermaq Norway har på sin side kommet med et forslag til overvåking av sårbare arter, men Statsforvalteren uttaler at han anser dette per i dag som utilstrekkelig.

– Det foreligger en for stor risiko for irreversibel skade på naturmangfoldet til at driften kan opprettholdes, i henhold til naturmangfoldlovens føre-var-prinsipp, skriver Statsforvalteren.

Må gå gjennom svaret

Oppdrettsgiganten er kortfattet i sin kommentar til saken, og sier de nå vil gå gjennom svaret de har fått.

– Vi har fått svar på de søknadene og nå må vi gå gjennom det svaret. Så må vi vurdere saken utfra det. Før vi har satt oss godt inn i det så er det vanskelig å gi noen mer konkret kommentar. Vi har fått brevene og må gå gjennom dem, sier Lars Galtung, leder for kommunikasjon og bærekraft i Cermaq Group, i en sms til IntraFish.