Det går fram av en pressemelding fra Statsforvalteren i Nordland.

Også Avinor, Forsvarsbygg, Fiskeridirektoratet og Kystverket har omfattende innsigelser til kystsoneplanen.

Statsforvalteren i Nordland mener det er flere mangler ved den felles kystsoneplanen for Evenes, Narvik og Hamarøy og har derfor fremmet en rekke innsigelser, hvor de to vktigste er:

  • Konsekvensene for forekomster av koraller og lokale torskebestander er ikke godt nok utredet.
  • Det er sannsynlige eller klare konflikter som gjelder andre viktige interesser Statsforvalteren er satt til å ivareta.

I planen var det satt av flere områder til framtidig produksjon av matfisk og fangstbasert akvakultur. Innsigelsene gjør at planen ikke gir grunnlag for at disse områdene kan tas i bruk, påpeker Statsforvalteren i Nordland i meldingen.

– Vi er pålagt å ivareta naturverdier. I denne saken har Statsforvalteren og andre regionale statlige myndigheter fremmet omfattende innsigelser, uttaler statsforvalter Tom Cato Karlsen i meldingen.

Tom Cato Karlsen Foto: Arkivfoto Olav Heggø, Fotovisjon

Statsforvalteren i Nordland skal i møte med ordførerne i de tre berørte kommunene 17. november.

– Vi ønsker å forklare hvorfor vi har kommet til denne avgjørelsen og informere om veien videre, legger Karlsen til i meldingen.

Gjorde korallfunn

En ny rapport fra Havforskningsinstituttet viser imidlertid svært verdifulle forekomster av koraller i Ofotfjorden og Tysfjorden. Rapporten omtaler blant annet forekomst av bambuskorall i Ofotfjorden, som er av internasjonal verdi.

Oppdrettsselskapet Nordlaks har som kjent fått åtte utviklingstillatelser til å realisere en Havfarm 2, som er en flyttbar Havfarm. Den ønsker Nordlaks å plassere den utenfor Tranøya i Hamarøy kommune.

Selskapet varslet myndighetene i juli i år at de i sin kartleggingsprosess hadde funnet både koraller og svamper i planområdet, og spurte samtidig myndighetene hvordan de skulle gå videre med dette.

IntraFish har bedt selskapet om en kommentar til Statsforvalterens nei til alle forslag om nye områder for oppdrett av matfisk i Ofotfjorden og Tysfjorden, og hvirvidt dette vil berøre selskapet på noe vis.

Kan be om mekling

Innsigelsen fra Statsforvalteren fremmes fordi kunnskapen om koraller i planområdet ikke er tilstrekkelig, og fordi konsekvensene av akvakultur ikke er utredet, opplyses det i meldingen fra Statsforvateren i Nordland, som også trekker fram at både Ofotfjorden og Tysfjorden har lokale bestander av kysttorsk.

- Lokalisering av tre lokaliteter for oppdrettsanlegg i Ofotfjorden og tre lokaliteter for fangstbasert akvakultur i Tysfjorden, kan få konsekvenser for disse bestandene, skriver Statsforvalteren i meldingen.

Han mener det også er andre sannsynlige eller klare konflikter i området. For eksempel hensynet til vill sjøørret og laks.

De berørte kommunene kan be om mekling der man kan forsøke å bli enige om en løsning.

Dersom man ikke blir enige, avgjøres saken av kommunal- og moderniseringsdepartementet.