Kommunal- og moderniseringsdepartementet har tirsdag avgjort innsigelse til forslag til nytt område for akvakultur ved Langeberg i Tjeldsund kommune. Av hensyn til villaksen, godkjennes ikke den foreslåtte lokaliseringen, men departementet ber kommunen finne et nytt område som er mer bærekraftig, går det fram av en pressemelding fra regjeringen.

- Jeg har i denne saken vurdert at hensynet til villaksen må tillegges størst vekt. Samtidig har jeg tro på at det er mulig å finne en bedre plassering av et nytt område for akvakultur, uttaler kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i meldingen.

Tjeldsund kommune oppfordres til å vurdere en annen og mindre konfliktfylt plassering av området for akvakultur.

- Dette vil gi mindre konflikter på sikt, og er en bedre løsning både for villaksen, samiske interesser og dermed også for næringen og lokalsamfunnet, legger Astrup til i meldingen.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Sametinget har også hatt innsigelser til kystplan II i Tjeldsund kommune. Statsforvalterens innsigelse er begrunnet i at området er i konflikt med en viktig utvandringsvei for villaksen, og at tilstanden for villaksen i nærliggende vassdrag er svært dårlig. Sametinget mener forslaget er i konflikt med samisk natur- og kulturgrunnlag, da det drives sjøsamisk fiske i området.

- Etablering av nye områder for akvakultur er viktig av hensyn til samfunnsøkonomi og lokale arbeidsplasser. Akvakulturnæringen må også ha tilstrekkelige områder for å kunne drive bærekraftig. Jeg har derfor bedt statsf­or­valteren om å bistå kommunen, slik at en raskt kan få avsatt et godt egnet akvakultur­område, uttaler Astrup i pressemeldingen.