Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet foreslår ny kartleggingsmetodikk i forbindelse med akvakultursøknader i sjø.

Bakgrunnen er at det i dag ikke stilles rutinemessige krav om kartlegging eller undersøkelser av sårbart naturmangfold som dokumentasjon ved slike søknader.

– Viktige marine arter og naturtyper er i fare, blant annet på grunn av klimaendringer og annen menneskelig påvirkning. Oppdrett av laks og regnbueørret i åpne merder i sjø baserer seg på gode miljøforhold, og er derfor ikke tjent med å ødelegge natur som har høy egenverdi eller som den selv eller andre er direkte eller indirekte avhengige av, sier fagdirektør Jens Chr. Holm i Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

– Kan gi store kostnader

– Oppdages sårbar natur i nærområdet etter at et akvakulturanlegg er kommet i drift, kan det gi store kostnader for både natur og oppdretter, sier Holm.

Forslaget fra direktoratene er bestilt av Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet.

I meldingen fra Fiskeridirektoratet vises det til at forslaget vil kunne bidra til å redusere risikoen for at sårbar natur blir ødelagt.

Direktoratenes forslag til metodikk lister opp hvilke arter og naturtyper som skal kartlegges, og hvordan dette skal gjøres. Forslaget definerer også kompetansekrav til den som skal utføre kartleggingen, og hvor stort kartleggingsområdet skal være.

Forslaget finner du her.