Nye reguleringer og offentlige krav gjør at flere rederier organiserer seg, for eksempel i Kystrederiene.

- Vi er den ekstra medarbeideren som små og store kystrederier trenger. Bransjen preges av profesjonalisering og økt organisasjonsgrad. Enkelte segmenter som tidligere var mer anonyme, søker medlemskap. De trenger vår spesialiserte sjøfartsfaglige kompetanse, for eksempel på grunn av kompleksiteten når det gjelder reguleringer, krav og storsamfunnets forventninger til oss. Vi har stort nettverk og mange arenaer der vi jobber for bedre rammebetingelser for lokal verdiskaping langs kysten, sier administrerende direktør Tor Arne Borge i Kystrederiene til IntraFish.

Assortert utvalg

Kystrederienes fokus er skip og rederier i nærskipsfart (short sea shipping til forskjell fra utenriksfart). Medlemmene frakter:

  • stykkgods av ulik type (på paller og i kontainere, for eksempel frossen sjømat, dagligvarer)
  • bulk (som korn, gjødsel, sand, grus, asfalt)
  • oljeprodukter og kjemikalier (tankskip)

Medlemmene eier også spesialfartøyer (for eksempel slepebåter, kabelskip, bergingsfartøyer, seismikk, isbrytere).

Tor Arne Borge i Kystrederiene gjester landsmøtet i Sjømatbedriftene. De to organisasjonene har dannet Kystalliansen.. Foto: Bent-Are Jensen

I havbruk helt siden 1967

Til neste år fyller organisasjonen 85 år. Den ble stiftet i 1935. For tre år siden skiftet den navn fra Fraktefartøyenes Rederiforening. Navneskiftet speiler endringer i medlemsmassen.

Den store og voksende kategorien medlemmer kommer fra havbruk (akva-shipping), der stadig nye rederier ser dagens lys.

En stadig tyngre avdeling i Kystrederiene er Brønnbåteiernes Forening.

Andre kategorier medlemsbedrifter eier:

  • servicefartøyer (som er en meget sammensatt gruppe, for eksempel innen forankring, dykking, overvåking)
  • fôrskip
  • prosessbåter
  • bløggebåter

- Vi har vært i havbruk helt siden 1967. Vi har vært med siden den første mær gikk i sjøen. Vi har vært med på hele reisen fra robåt til høgteknologiske havbruksfartøy. Det var ett av våre medlemmer som bygde det første spesialfartøyet for havbruk. Spesialfartøyene er nå blitt like avanserte som offshore-fartøyene, sier Borge.

Endringer i bransjen

Han poengterer at stadig flere rederier driver både nærskipsfart og havbruk. Og mange rederier øker antall fartøyer og fartøystyper. Det skyldes for eksempel økt infrastruktur-aktivitet. Masse fra tunellarbeider og asfalt går gjerne med båt og ikke bil, sier Borge.

Et annet punkt er flåtefornyelse.

- Parisavtalen forplikter Norge og andre land til å redusere utslippene av klimagasser. Derfor har medlemmene våre stort fokus på flåtefornyelse, det vil si nye fartøyer med ny teknologi. Gammel tonnasje blir tatt ut, blant annet ved hjelp av økonomisk kompensasjon fra det offentlige virkemiddelapparatet. Tonnasje-skift kan redusere klimagassutslippene fra norsk kystfart med opp mot 40 prosent, sier Borge.

Tor Arne Borge. Foto: Bent-Are Jensen

Strategisk samarbeid

For et par uker siden deltok han på landsmøtet til Sjømatbedriftene i Bodø.

Kystrederiene og Sjømatbedriftene inngikk i fjor vår en strategisk allianse, Kystalliansen. De er begge interesse-organisasjoner som også er blitt arbeidsgiver-organisasjoner. Kystrederiene er kystrederens arbeidsgiver-organisasjon.

- Sammenslåing med Sjømatbedriftene ligger ikke i kortene. Vi er komplementære og dekker hele verdikjeden i havbruk og fiskeri, sier Borge.

God for 10 milliarder

Medlemsbedriftene i Kystrederiene omsetter for rundt 10 milliarder kroner i året – og sysselsetter nærmere 8.000 sjøfolk.

Organisasjonen har nesten ingen medlemmer i Oslo-området, bare langs kysten.

Borge melder om vekst på rundt 20 prosent i antall medlemsbedrifter de siste to år, men han går ikke ut med hvilke rederier som er med eller antallet rederier. Tidligere kunne man finne medlemsoversikten på Kystrederienes heimeside.

- Medlemmene våre fikk da i overkant mange henvendelser fra folk som ville selge dem noe eller ha dem med på arrangementer eller verve dem til forskjellig, noe vi ønsker å skjerme dem fra, sier Borge.

IntraFish har grunn til å tro at Kystrederiene og Sjømatbedriftene har om lag like mange medlemmer, det vil si rundt 130, men Borge vil verken bekrefte eller avkrefte tallet.

De to organisasjonene både konkurrerer og samarbeider med storebror i norsk fiskerinæring, Sjømat Norge. Samarbeid og konkurranse preger også forholdet til bransjeorganisasjonen Norsk Industri.

- Hvorfor har Kystrederiene søkt samarbeid med Sjømatbedriftene og ikke Sjømat Norge eller Norsk Industri?

- Sjømat Norge og Norsk Industri er begge landsforeninger i NHO. Vi og Sjømatbedriftene er begge uavhengige av de store næringsorganisasjonene. Både Sjømatbedriftene og vi preges av samme kultur og lynne. Vi er organisasjoner av omtrent samme størrelse. Vi er etablert utenfor Oslo. Vi har hovedkontor i Bergen og Sjømatbedriftene i Trondheim. Vi har begge fokus på kysten. Det er derfor vi har skapt Kystalliansen. Når Kystrederiene forhandler, gjør vi det på vegne av fraktefarten og akva shipping. Vi er en rendyrket bransjeorganisasjon. Vi har få eller ingen kryssende hensyn å ta, sier Borge.

Gjest på landsmøtet til Sjømatbedriftene. Foto: Bent-Are Jensen

- Men når det er sagt, så samarbeider vi også med andre organisasjoner der dette er riktig. Som eksempel er både Sjømat Norge og Kystrederiene med i Godsalliansen der vi har fokus på godsoverføring fra vei til sjø og bane, legger han til.

Forholdet til de ansatte

Over 85 prosent av Kystrederienes medlemmer står i Norsk Ordinært Skipsregister. Nor-registeret omfatter alle registreringspliktige skip (fartøy på 15 meter eller mer) med norsk flagg som ikke er registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister.

- Nor-registeret garanterer mannskapene våre norske lønns- og arbeidsvilkår. For oss er det særdeles viktig å bevare konkurransemessige rammebetingelser slik at det norske flagget styrker seg i konkurransen mot utlandet. Skip kan lett flagges ut, og det svekker Norge som maritim nasjon. Våre medlemmer er opptatt av at Norge bevarer sin posisjon som maritim stormakt, sier Borge.

Han berømmer samarbeidet blant annet med arbeidstakere i sjømannsorganisasjonene og bedyrer at det er godt.

- Vi finner gode løsninger på felles utfordringer, sier han.

Tor Arne Borge og brønnbåt. Foto: Bent-Are Jensen

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.