– Dersom kommunenes mulighet til å stille miljøkrav til oppdrettsnæringen overkjøres, kan alternativet blir at flere kommuner, slik som Balsfjord og Nordreisa, sier nei til nye oppdrettsanlegg.

Det skriver Moxnes i en epost til Fiskeribladet.

Partiet ønsker å sikre kommunenes rett til å hindre utslipp i sjøen.

– Nå trenger vi at kommunalministeren sier klart fra om kommunestyrenes rett til å stille miljøkrav, skriver Moxnes.

Utfordrer Mæland

I et skriftlig spørsmål til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) ber Rødt-leder Moxnes om svar på følgende:

«Hvordan vil statsråden sikre at det ikke legges begrensninger på kommunenes rett etter Plan- og bygningsloven til å fremme miljøkrav til næringsvirksomhet i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, herunder oppdrettsnæringen?»

Kritikk for vedtak

Bakgrunnen for Moxnes spørsmål er at som følge av vedtak i Osterøy og Tromsø kommune om krav til utslippsfrie oppdrettsanlegg, er det kommet kritikk fra oppdrettsnæringa og ulike juridiske miljøer om at kommunene ikke har anledning til å fatte slike vedtak.

– Selv om det ligger under akvakulturloven å stille krav om driftsform for oppdrettsanlegg, har kommunene klare mandater i plan- og bygningsloven til å fremme både krav om vern og til miljøkvalitet. Som del av miljøkvalitet ligger teknologinøytrale krav til næringsvirksomhet på eget areal, også i sjø. Dette er særlig tydelig i §11-7 og §11-9», skriver Moxnes.

Rødt-lederen viser videre til at:

– I § 11-7, Arealformål i kommuneplanens arealdel, er punkt 6; «Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone», der kommunens rett til å regulere både bruk og vern, klargjort. I punkt 6 i §11.9, Generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel, står det at kommunen kan uavhengig av arealformål vedta bestemmelser til kommuneplanens arealdel om «miljøkvalitet, estetikk, natur, landskap og grønnstruktur, herunder om midlertidige og flyttbare konstruksjoner og anlegg.

Likte du denne artikkelen? Les flere saker fra Fiskeribladet.no