Interessen for torskeoppdrett har tatt seg kraftig opp. Norcod, som skal børsnoteres på torsdag, er blant selskapene som nå investerer flere hundre millioner kroner i den «nye» oppdrettsarten.

I motsetning til lakseoppdrett, hvor konsesjoner for et vanlig anlegg koster flere hundre millioner kroner, er det gratis å produsere torsk i åpne merder i sjø. Og det vil det fortsatt være i overskuelig fremtid, sier fiskeriministeren.

– Konsesjoner på lakseoppdrett er antallsbegrenset, og det er en høy betalingsvilje. Vi har friskt i minne at torskeoppdrett gikk dundrende konkurs forrige gang det ble satset på dette. Torskeoppdrett er nå i starten av andre runde, og ingen kan med sikkerhet vite hvordan dette ender. Det er foreløpig ikke grunnlag for å kreve vederlag for slike tillatelser, skriver han i en epost til IntraFish.

– Kan du garantere at det ikke kommer vederlag på dem mens du sitter som statsråd?

– Om jeg skal innføre vederlag for torskeoppdrett, må jeg nok bli den absolutt lengst sittende fiskeriministeren noensinne. Vi må ha i minne at det tok lang tid før lakseoppdrett var i en slik posisjon at dette var hensiktsmessig. Å innføre vederlag på tillatelser til torskeoppdrett før den er solid etablert, både i volum og lønnsomhet, vil være å spenne ben på en potensiell positiv utvikling for norsk oppdrettsnæring, mener Ingebrigtsen.

Norsk torskeoppdrett er igjen i siget etter at de gikk på en gigasmell under finanskrisen i 2008, parallelt med økte torskekvoter året etterpå, samt svært høge produksjonskostnader. Det førte til at de fleste av selskapene som satset måtte gi opp torskedrømmen. Den profilerte lakseoppdretteren og Fjord Seafood-gründeren Paul Birger Torgnes, som satset på torskeeventyret tapte 500 millioner kroner på satsingen.

Må søke om lokalitet

Selv om konsesjoner er gratis, må torskeoppdrettere søke lokalitet, på linje med lakseoppdrettere. Det er fylkeskommunene som koordinerer med kommunene og relevante sektormyndigheter. Det er ingen nasjonale eller regionale begrensninger på hvor mange tillatelser det gis ut.

– Hvor skal alle merdene plasseres?

– Oppdrettere kan søke om lokaliteter i områder som er regulert for akvakultur. Her er det viktig med god dialog mellom oppdrettere og kommunene, som forvalter og regulerer de aktuelle kystarealene. Torskeoppdrettere må på lik linje som for eksempel lakseoppdrettere eller tareoppdrettere søke om og klarere lokaliteter. Søknad sendes til fylkeskommunen som er saksbehandler og som koordinerer med kommunen og relevante sektormyndigheter, sier Ingebrigtsen.

– Kan det komme torskeoppdrett i nasjonale laksefjorder, som Trondheimsfjorden? Hva med i Oslofjorden?

– At et område er etablert som en nasjonal laksefjord legger ikke restriksjoner på torskeoppdrett. Regelverket tillater imidlertid ikke etablering av nye lokaliteter for torskeoppdrett i villtorskens gyteområder. Fagmyndighetene og departementet legger til grunn at både rømming av oppdrettstorsk og gyting av torsk i merd kan utgjøre en risiko for negativ påvirkning av villtorsk.

Kystfisker og og styreleder i Norges Kystfiskarlag, Tom Vegard Kiil, uttaler til IntraFish i dag at han frykter torskeoppdrett kan utradere lokale torskestammer.

– Vi mener at det ikke skal være lov å drive torskeoppdrett i åpne merder i sjø, slår han fast.

Fiskeridirektoratet opplyser at det som for andre arter er aktivitetsplikt for torskekonsesjoner. Hovedregelen er at minst en tredjedel av tillatelsen må tas i bruk innen to år.

– Strålende at det satses

Ingebrigtsen mener at det er «strålende» at det igjen satses på torskeoppdrett.

– Med forbedringene innen avl og produksjon, har torskeoppdrett et langt bedre utgangspunkt for lønnsom produksjon enn tidligere. Torskeoppdrett kan i tillegg være viktig for landindustrien, ved å bidra til en mer stabil tilgang på råstoff.

Ingebrigtsen vil ikke tallfeste noe mål om hvor mye oppdrettstorsk han ser for seg i årene fremover, men mener at det viktigste er at aktørene oppnår lønnsomhet.

Senterpartiet enig

Senterpartiets Geir Pollestad støtter statsråden i at torskekonsesjoner skal være gratis – i alle fall nå.

– Hvorfor det – torskeoppdretteren vil vel, som lakseoppdrettere, tjene penger i vår felles allmenning?

– Torskeoppdrett er en ny næring, som er under utvikling. Lakseoppdretterne betalte heller ikke for konsesjonene i begynnelsen. Når det er sagt er det ikke gitt at torskekonsesjoner skal være gratis i all fremtid, sier Pollestad.

Les også:

Flere hundre millioner kroner inn i torskeoppdrett

Setter ut den første fisken nå i vår. Målet er å lage høykvalitetstorsk