Mandag morgen varslet departementet at de med umiddelbar effekt stanser muligheten til å søke om nye særtillatelser, som visningstillatelser, forsknings- og utviklingstillatelser og undervisningstillatelser.

Fakta om særtillatelser
  • Særtillatelser er søknadsbaserte tillatelser til særlige formål som forskning, utvikling, visning, stamfisk, undervisning, slaktemerd og fiskepark. Tillatelsene tildeles av Fiskeridirektoratet etter en konkret, faglig vurdering.
  • I motsetning til kommersielle akvakulturtillatelser, er særtillatelsene vederlagsfrie, og ikke antallsbegrenset.
  • Det er i dag 284 ulike særtillatelser som samlet har en matfiskkapasitet på 192 719 tonn maksimalt tillatt biomasse (MTB). Dette utgjør i overkant av 20 prosent av næringens totale MTB i sjø. Likevel inngår ikke særtillatelsene i trafikksystemet, dvs. at man for eksempel ikke får nedtrekk i røde områder og tildeling skjer uavhengig av miljøstatus for området der tillatelsen skal drives.

– Det er delvis fordi både Fiskeridirektoratet og Nærings- og fiskeridepartementet har så mange søknader og klager inne at vi må ta unna dem, men viktigere fordi vi nå skal utarbeide en ny havbruksstrategi og vurdere hele ordningen, sier Ingebrigtsen til IntraFish.

I motsetning til ordinære tillatelser, er særtillatelser gratis – og tidsbegrenset.

– Vi ønsker å vurdere hele ordningen samlet sett. Veksten i havbruksnæringen bør skje gjennom trafikklyssystemet, og ikke særtillatelser, sier han.

IntraFish har den seneste tiden blant annet skrevet om en rekke søknader på såkalt visningstillatelser – tillatelser hvor en ved å legge til rette publikum kan få gratis tillatelser i ti år.

– Det skal være strengt

Statsråden poengterer at alle som har ulike særtillatelser i dag får drive videre som normalt. Han sier også at dem som allerede har søkt, eller har en søknad til klagebehandling, får sine søknader behandlet.

– Med dagens melding tyder det kanskje på at disse søknadene blir behandlet enda strengere?

– De skal behandles strengt. Det er betydelige verdier som ligger også i en særtillatelse. Nå skal vi som sagt evaluere alle typer særtillatelser. De har nylig blitt gjennomført en evaluering av ordningen med Forsknings- og utviklingstillatelser, som jevnt over var positiv, men vi skal se helhetlig på det – gjøre en bredere prosess, sier Ingebrigtsen.

Statsråden ønsker ikke å forskuttere hvordan nye ordninger kan bli utformet, men sier at de vil legge frem en havbruksstrategi før sommeren.

Sjømat Norge: Fornuftig med en opprydding

Sjømat Norges administrerende direktør, Geir Ove Ystmark, synes det er et fornuftig grep av departementet å stanse søknadene.

– Vi ser at vi har fått et veldig komplisert tillatelsessystem innen laksenæringen, med mange ulike ordninger. Vi synes at det er fornuftig med en opprydding, og at regjeringen vil bruke strategien til å få et mer enhetlig ordning, sier Ystmark til IntraFish.

Han sier at Sjømat Norge «ikke har noen motforestilling» til at det nå blir stans i muligheten til å søke.

– Har ikke for eksempel FoU-tillatelsene en viktig rolle?

– Jo, og det er gode grunner til alle de ulike særtillatelsene. Spørsmålet er hvilke type tillatelser en skal ha fremover, og om de kan bli mer enhetlig. Det er helt naturlig at regjeringen ønsker å se på dette, sier Ystmark.