NYHETER

Se alle artikler

Fiskeridirektoratet med ny avklaring om utviklingstillatelser

Oxyvision og Aakvik Holding søkte om fem tillatelser for å realisere konseptet SalmoGuard, men vant ikke frem hos Fiskeridirektoratet.

Utviklingstillatelser

  • Utviklingstillatelsene er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer.
  • Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor.
  • Teknologien som blir utviklet i prosjektene skal deles slik at den kommer hele næringen til gode.
  • Ordningen med utviklingskonsesjoner er i første omgang etablert som en prøveordning i to år. Det kan søkes om utviklingstillatelser frem til 17. november 2017.
  • Etter endt prosjektperiode, kan tillatelsene etter visse kriterier konverteres til ordinære tillatelser – mot et vederlag på 10 millioner kroner per tillatelse.

Kilde: Fiskeridirektoratet

Det melder direktoratet i en pressemelding tirsdag kveld.

SalmoGuard er et konsept som tar sikte på å forebygge mot parasitter ved å bruke dype og permanente luseskjørt, samt to typer ferskvannsbehandling ved behov. Søker beskriver dette som parasittbekjempelse med tre forsvarsnivå. I tillegg til å forebygge mot parasitter vil konseptet også redusere faren for rømming ved å ha merder med dobbel not.

Anlegget er skissert opp til å ha 6 produksjonsmerder med innermerder for ferskvannslokk, en hovedflåte, en oksygenflåte, en ferskvannsflåte og ferskvannslager, samt 4 ferskvannsposer og en pumperigg. Det vil konstrueres transportgater for ferskvann, oksygen, dødfisk og avfall mellom flåtene og merdene.

Fiskeridirektoratet mener at forsvarsnivå 1, som er dype permanente luseskjørt, ikke er betydelig forbedring i forhold til løsninger som allerede finnes i dag.

Når det gjelder forsvarsnivå 2, som er et internt ferskvannslokk, tilføring av flytefôr i ferskvanns-volumet, samt oksygengenerator og diffusorslanger, så har Fiskeridirektoratet sammenlignet dette med annen tilgjengelig teknologi, og mener at «de nyhetselementene som konseptet representerer bygger på kjent teknologi og er kun en naturlig videreutvikling av denne».

Forsvarsnivå 3 inkluderer en tett behandlingspose med pumperigg, rørgater og membranfiltrering, samt O2-tilførsel og CO2-lufting. Også for denne delen av søknaden påpeker direktoratet at elementene er kjent teknologi i dag.

Direktoratet påpeker at de forskjellige elementene i SalmoGuard hver for seg ikke innebærer «betydelig innovasjon», og direktoratet har derfor vurdert om konseptet som en helhet kan oppfylle innovasjonsvilkåret».

Fiskeridirektoratet vurderer at SalmoGuard-konseptet samlet sett innebærer enkelte nyhetselementer, men helhetlig representerer konseptet snarere en naturlig videreutvikling av teknologi enn «betydelig innovasjon». Selv om konseptet vil kunne medføre enkelte forbedringer vil disse kun være mindre bidrag til å ta oppdrettsnæringen videre rent teknologisk. Fiskeridirektoratet konkluderer derfor med at konseptet SalmoGuard ikke oppfyller vilkåret om «betydelig innovasjon».

Siden vilkåret om «betydelig innovasjon», som anses som det avgjørende vilkåret, ikke er oppfylt, har ikke direktoratet funnet det nødvendig å vurdere om øvrige vilkår for å få utviklingstillatelse er oppfylt.

Direktoratet har derfor etter en vurdering kommet frem til at søknaden om Salmo Guard er avslått.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.

Se Også


Stenger snart for nye søknader om utviklingstillatelser

Ordningen med utviklingstillateler blir ikke videreført etter toårsperioden går ut i november, sa fiskeriminister Per Sandberg (FrP) onsdag.