NYHETER

Se alle artikler

Fire avklaringer om utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet har gjort vedtak på søknader fra Norway Royal Salmon, Marine Harvest Norway, Eide Fjordbruk og Cermaq Norway.

Fakta om utviklingstillatelser

  • Utviklingstillatelsene er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer.
  • Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor.
  • Teknologien som blir utviklet i prosjektene skal deles slik at den kommer hele næringen til gode.
  • Etter endt prosjektperiode kan tillatelsene, etter visse kriterier, konverteres til ordinære tillatelser – mot et vederlag på 10 millioner kroner per tillatelse (KPI-justert).
  • Ordningen med utviklingstillatelser er i første omgang etablert som en prøveordning i to år. Søknadsfrist var 17. november 2017.
  • Totalt kom det inn 104 ulike søknader om totalt 898 tillatelser. Flere selskaper leverte mer enn én søknad. Søknadene behandles løpende. Av søknadene som er blitt behandlet så langt, har de fleste fått avslag og/eller avkortet antall innvilgede tillatelser.
  • Fiskeriministeren har antydet at det kan bli en ny runde med mulighet for å søke utviklingstillatelser, men at kriteriene blir «mer spisset».

Kilde: Fiskeridirektoratet / IntraFish.no

Det skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding. I korte trekk har direktoratet valgt delvis avslag på Cermaqs søknad om konseptet "iFarm", gitt delvis avslag på klage fra Marine Harvest for konseptet "Marine Donout", gjort delvis omgjøring av vedtak etter klage for NRS sitt konsept "Arctic Offshore Farming", samt gitt avslag på Eide Fjordbruk sitt konsept"Salmon Zero".

Cermaq

Cermaq søkte om ti utviklingstillatelser for konseptet "iFarm".

iFarm er et konsept som vil "benytte en sensorenhet med maskinsyn som individgjenkjenner fisken basert på fiskens prikkmønster. Antall fisk, fiskens størrelse, antall lus og flere sykdomstegn skal registreres, og hver fisk vil få sin egen journal og kan følges gjennom hele livsløpet i sjøen. Fiskene skal kunne frasorteres til egne merder ut fra de registreringene som gjøres", oppsummerer direktoratet.

Fiskeridirektoratet avslår søknaden for seks av tillatelsene det søkes om, men direktoratet vil likevel gå videre med behandling av søknaden begrenset oppad til fire tillatelser på 780 tonn maksimalt tillatt biomasse.

Marine Harvest

Marine Harvest søkte om åtte utviklingstillatelser til konseptet "Marine Donut", som er en lukket, smultringformet merdkonstruksjon i sjø.

Fiskeridirektoratet foretok en vurdering etter laksetildelingsforskriften og ga delvis

avslag på søknaden 7. juli 2017. Direktoratet fant ikke grunnlag for å tildele flere tillatelser enn tilstrekkelig til å teste ut én enhet med full kapasitet.

Selskapet valgte å klage på avgjørelsen til direktoratet. "Klagers primære anførsel er at det ikke er tildelt det antallet tillatelser som er driftsmessig nødvendig for å kunne gjennomføre prosjektet", skriver direktoratet.

Fiskeridirektoratet opprettholder sitt vedtak 7. juli 2017 om delvis avslag på 5.140 tonn av tillatelsene Marine Harvest Norway AS søker om til utvikling av Marine Donut prosjektet.

Norway Royal Salmon (NRS)/Aker

Selskapet søkte om 15 utviklingstillatelser for konseptet "Arctic Offshore Farming". Konseptet går i korthet ut på nedsenkbare offshore merder bygget i stål. Anlegget er designet for en signifikant bølgehøyde på 15 meter. I følge søker vil prosjektet derfor bidra til å tilgjengeliggjøre areal som ikke kan anvendes til akvakultur med dagens teknologi.

Fiskeridirektoratet fattet deretter vedtak om delvis avslag 7. juli 2017. I det delvise avslaget fant Fiskeridirektoratet at NRS/Aker kunne tildeles nok biomasse til å teste ut én produksjonsenhet på full kapasitet; 2995,3 tonn maksimalt tillatt biomasse.

NRS/Aker valgte å klage på direktoratets vedtak. Klager mener at Fiskeridirektoratet ikke har tatt hensyn til formålet med utviklingstillatelser ved det delvise avslaget, at det delvise avslaget ikke står i forhold til økonomien i prosjektet, og at klager er blitt utsatt for usaklig forskjellsbehandling.

Fiskeridirektoratet omgjør delvis eget vedtak om delvis avslag 7. juli 2017, og avslår søknaden fra NRS/Aker hva gjelder biomasse som overstiger kapasiteten for to enheter.

Fiskeridirektoratet vil gå videre med behandling av søknaden, oppad begrenset til tillatelser tilsvarende 5.990 tonn maksimalt tillatt biomasse.

Eide Fjordbruk

Selskapet søkte om tre tillatelser til utvikling av konseptet "Salmon Zero". I følge søknaden går konseptet ut på "miljøvennlig, kostnadseffektiv og bærekraftig oppdrett i helt lukkede sjøanlegg med full resirkulering av produksjonsvann. Målsetningen for Eide er å oppnå full kontroll med utslipp til miljøet, redusere risiko for nåværende og fremtidige lusog sykdomstrusler, samtidig som fisken får optimale forhold og kan bruke sin energi på å holde seg frisk og vokse raskt".

Etter en vurdering av søknaden har Fiskeridirektoratet kommet til at det omsøkte prosjektet ikke oppfyller vilkåret om «betydelig innovasjon», og avslår etter dette søknaden fra Eide Fjordbruk AS om 3 utviklingstillatelser til konseptet «Salmon Zero».

Her kan du lese Fiskeridirektoratets begrunnelse for vedtakene for de fire søknadene.

HER finner du IntraFish oversikt over søknader, avslag og endelig avslag, oppdatert 11. desember 2017.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.