NYHETER

Se alle artikler

Vil trolig fortsette med utviklingstillatelser

Regjeringen vil bruke utviklingstillatelser til å utvikle nye og bedre løsninger for havbruk og sjømatnæringen. Det kommer frem i den nye regjeringserklæringen mellom Høyre, Venstre og Frp.

Regjeringen vil gjøre havbruksnæringen mer konkurransedyktig og allsidig gjennom nyskapning, produktutvikling og satsing på eksportfremmende tiltak. Havbruksnæringen har fortsatt et stort vekstpotensial, men det er en forutsetning at videre vekst i næringen er bærekraftig, skriver de tre partiene i erklæringen.

Følgende mål ligger i plattformen:

 • Legge til rette for bærekraftig vekst gjennom praktisering av trafikklysordningen.
 • Forenkle reglene for etablering av offshore havbruk.
 • Stimulere kommunene til å stille lokaliteter til rådighet for næringen gjennom bruk av havbruksfond.
 • Øke satsingen på forskning, innovasjon og teknologiutvikling.
 • Bruke utviklingstillatelser til å utvikle nye og bedre løsninger for havbruk og sjømatnæringen.
 • Stille strenge miljøkrav til havbruksnæringen.
 • Samarbeide med næringen for å bekjempe lakselus og rømming.

Dette er fiskeripolitikken

Følgende står om fiskeripolitikken i den nye regjeringsplattformen:

 • Styrke Norge som sjømatnasjon og sikre god markedsadgang for norske produkter.
 • Legge til rette for en bærekraftig fiskerinæring som også skal være lønnsom og innovativ.
 • Vurdere nye tiltak som kan bidra til rekruttering og utvikling i næringen.
 • Sikre optimal og bærekraftig utnyttelse av fiskebestandene.
 • At årlige totalkvoter fastsettes basert på faglige råd.
 • Gi strukturendringsmuligheter for fartøy over 11 meter, og vurdere strukturering under 11 meter.
 • Legge frem en ny stortingsmelding om pliktsystemet.
 • Legge frem en stortingsmelding om kvotesystemet basert på Eidesen-utvalgets utredning.
 • Trappe opp kampen mot ulovlig fiske.
 • Arbeide for at det blir skapt større verdier av hver kilo fisk og andre marine ressurser.
 • Øke den nasjonale satsingen på forskning innenfor hvitfisknæringen, blant annet på fangstmetoder, bearbeiding, levendelagring, logistikk og markedsføring.

Verner LoVeSe

I tillegg blir Lofoten, Vesterålen og Senja vernet for oljeutbygging frem til 2021. Leder i Folkeaksjonen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, Odd Arne Sandberg, var naturligvis en meget fornøyd mann etter offentliggjøringen av fire nye år med verning.

– Dette er en seier for fiskerne, kommende generasjoner, miljø og klima. Regionene kan nå fortsette å utvikle et bærekraftig og fremtidsrettet næringsliv, sier han i en pressemelding.

– Den nye regjeringserklæringen varsler en tydelig satsing på sjømatnæringen og havet for å skape vekst og utvikling, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.

Handelspolitikk viktig

Regjeringen vil at Norge skal være en pådriver for åpne markeder og frihandel, både gjennom multilaterale og bilaterale avtaler. De tre partiene er også enig om at EØS-avtalen er bærebjelken i utenrikspolitikken.

Regjeringen er opptatt av markedstilgang i fremvoksende markeder. Regjeringen vil blant annet jobbe videre med en handelsavtaler både med asiatiske land, Mercosur-landene og andre aktuelle handelspartnere.

Regjeringen vil arbeide for at Norge og andre land har åpne markeder for varer fra utviklingsland.

Sjømat Norge mener dette er en rett strategi, og håper regjeringen med dette tar sikte på en snarlig normalisering også av forholdene med Russland – slik regjeringen i foregående periode lykkes med normalisering av forholdet til Kina.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.