NYHETER

Se alle artikler

Ny avklaring om utviklingstillatelse

Fiskeridirektoratet har i dag gitt Atlantis Subsea Farming AS tilsagn om én utviklingstillatelse til det nedsenkbare konseptet «Atlantis». Opprinnelig fattet direktoratet vedtak om å tildele to tillatelser.

Fakta om utviklingstillatelser

  • Utviklingstillatelsene er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer.
  • Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor.
  • Teknologien som blir utviklet i prosjektene skal deles slik at den kommer hele næringen til gode.
  • Etter endt prosjektperiode kan tillatelsene, etter visse kriterier, konverteres til ordinære tillatelser – mot et vederlag på 10 millioner kroner per tillatelse (KPI-justert).
  • Ordningen med utviklingskonsesjoner er i første omgang etablert som en prøveordning i to år. Søknadsfrist var 17. november 2017.
  • Totalt kom det inn 104 ulike søknader om totalt 898 tillatelser. Flere selskaper leverte mer enn én søknad. Søknadene behandles løpende. Av søknadene som er blitt behandlet så langt, har de fleste fått avslag og/eller avkortet antall innvilgede tillatelser.
  • Fiskeriministeren har antydet at det kan bli en ny runde med mulighet for å søke utviklingstillatelser, men at kriteriene blir «mer spisset».

Kilde: Fiskeridirektoratet / IntraFish.no

Atlantis Subsea Farming søkte opprinnelig om seks utviklingstillatelser til sitt konsept med nedsenkbare oppdrettsanlegg.

I mars 2017 fattet Fiskeridirektoratet vedtak om delvis avslag på søknaden. Etter en konkret helhetsvurdering fant direktoratet at søknaden viste behov for uttesting av konseptet med fire produksjonsenheter og la til grunn i vedtaket at søker har behov for to tillatelser hver på 780 tonn maksimalt tillatt biomasse (MTB) for å kunne gjennomføre prosjektet.

Atlantis valgte å klage på vedtaket. Direktoratet opprettholdt da sitt vedtak og sendte klagen til Nærings- og fiskeridepartementet for videre behandling.

Departementet la til grunn at to tillatelser er tilstrekkelig til å utvikle teknologien i prosjektet. Videre fant departementet at investeringskostnadene i prosjektet i utgangspunktet tilsier tildeling av én tillatelse, og kan under ingen omstendigheter grunngi tildeling av mer enn to tillatelser.

Fiskeridirektoratet har så behandlet saken videre.

I vedtaket som nå er fattet skriver direktoratet at "Selv om Fiskeridirektoratet la til grunn i det delvise avslaget at søknaden ga grunnlag for tildeling av to tillatelser, finner vi ved en konkret vurdering av søknaden og den dokumentasjonen som er levert i etterkant grunnlag for å tildele én tillatelse".

Etter Nærings- og fiskeridepartementets vedtak ba Fiskeridirektoratet om oppdatering av dokumentasjon for prosjektet, inkludert tidslinje og budsjetter, for et scenario for tildeling av to tillatelser.

"Vi ser at dette kan ha skapt forventninger hos søker om at det var klart at det ville bli tildelt to tillatelser. Fiskeridirektoratet er likevel forpliktet til å foreta en konkret saksbehandling etter regelverket og den innleverte dokumentasjonen, og vi beklager at saksbehandlingen kan ha ført til disse forventningene hos søker", skriver direktoratet i vedtaket.

Selskapet har mulighet til å klage på vedtaket.

IntraFishs oversikt over søknader og status på utviklingstillatelser finner du HER

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.

Se Også


Endelig avslag for delvis klage på Atlantis-prosjektet

Atlantis Subsea Farming (hvor Egersund Net, Akva Group og Sinkaberg-Hansen alle eier en tredel) har fått endelig avslag på sin klage – og ligger dermed an til å få to av seks omsøkte utviklingstillatelser. Nå skal selskapet vurdere veien videre.