NYHETER

Se alle artikler

Nytt avslag på utviklingssøknad

Fiskeridirektoratet har avslått Myre Havbruks søknad om fem utviklingstillatelser.

Fakta om utviklingstillatelser

  • Utviklingstillatelsene er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer.
  • Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor.
  • Teknologien som blir utviklet i prosjektene skal deles slik at den kommer hele næringen til gode.
  • Etter endt prosjektperiode kan tillatelsene, etter visse kriterier, konverteres til ordinære tillatelser – mot et vederlag på 10 millioner kroner per tillatelse (KPI-justert).
  • Ordningen med utviklingskonsesjoner er i første omgang etablert som en prøveordning i to år. Søknadsfrist var 17. november 2017.
  • Totalt kom det inn 104 ulike søknader om totalt 898 tillatelser. Flere selskaper leverte mer enn én søknad. Søknadene behandles løpende. Av søknadene som er blitt behandlet så langt, har de fleste fått avslag og/eller avkortet antall innvilgede tillatelser.
  • Fiskeriministeren har antydet at det kan bli en ny runde med mulighet for å søke utviklingstillatelser, men at kriteriene blir «mer spisset».

Kilde: Fiskeridirektoratet / IntraFish.no

Myre Havbruk søkte 31. januar 2017 om fem utviklingstillatelser for å realisere konseptet «FLO FLO». Konseptet er tredelt og består av en oppdrettsmerd med dokkingstasjon for ulike havbrukslektere og servicefartøy, lektere med ulike funksjoner og et spesialdesignet brønn- og servicefartøy.

I avlslaget skriver Fiskeridirektoratet at de under tvil har kommet til at lekteren som skal bidra under semilukket drift har nær nok tilknytning til selve produksjonen av fisk til å kunne omfattes av ordningen med utviklingstillatelser.

– Resten av lekterne har etter direktoratets vurdering hovedfunksjoner knyttet til avlusing, transport og lagring. Disse vurderer vi derfor til å ikke være teknologi med nær nok tilknytning til produksjonen av fisk til å være omfattet av ordningen med utviklingstillatelser. Det samme gjelder FLO FLO-fartøyet, skriver de.

Konseptet er en videreutvikling av Mood Marine Services ide om et lekterbasert prinsipp i brønnbåtbransjen.

På bakgrunn av gjennomgangen over vurderer Fiskeridirektoratet at det ikke er godtgjort at søknaden innebærer «betydelig innovasjon», og avslår derfor søknaden.

«Etter en vurdering av søknaden har Fiskeridirektoratet kommet til at deler av det omsøkte konseptet ikke innebærer utvikling av «teknologi» som er omfattet av ordningen med utviklingstillatelser, jf. laksetildelingsforskriften §23b første ledd. Det omsøkte prosjektet oppfyller heller ikke vilkåret om «betydelig innovasjon», jf. laksetildelingsforskriften §§ 22 annet ledd og 23b første og annet ledd. Fiskeridirektoratet avslår etter dette søknaden fra Myre Havbruk AS om fem utviklingstillatelser» skriver de i vedtaket.

Vedtaket kan påklages.

Oppdatert oversikt over utviklingssøknader og status finner du HER

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.