NYHETER

Se alle artikler

Tommel ned til søknader om utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet har ferdigbehandlet to søknader om utviklingstillatelser, og gikk avslag til begge selskapene.

Det gjelder søknadene fra Marad Norway og Infotronic ANS.

Torus Seafarm

Marad Norway søkte om to utviklingstillatelser til konseptet «Torus Seafarm», som er en lukket merd i sjø. Konseptet baserer seg ifølge søker på en videreutvikling av det matematiske objektet Torus, hvor utformingen kan sammenlignes med en smultring. Konstruksjonen er tenkt bygget i stål, og skal kunne dekke merdbehov i sjø fra smolt til slakteklar fisk.

I senterkjernen skal det plasseres nødvendig utstyr og teknologi som pumpesystemer, RAS-teknologi, innvendig belysning, kameraovervåkning og utstyr for oksygenering. På toppen av Torus Seafarm skal det plasseres et dekkshus som skal romme alle nødvendige funksjoner som skal til for at enheten skal være selvforsynt. Dekkshuset skal romme blant annet fôrlager, back-up energilager, utluftingssystem, O2-generator, ensilasjetanker, kontrollrom, kontorer og hvilerom.

Slam og avfall fra biomassen skal fortløpende samles opp.

Fiskeridirektoratet har imidlertid konkludert med at konseptet ikke oppfyller vilkåret om betydelig innovasjon.

Aqua Tower Platform

Infotronic ANS søkte om seks utviklingstillatelser for å kunne realisere konseptet «Aqua Tower Platform». Konseptet er ifølge Fiskeridirektoratet et kar-anlegg basert på gjennomstrømming av sjøvann, plassert på et bunnfast understell.

Karene skal være plassert tre i høyden og at anlegget skal være utstyrt med kran, helikopterdekk og fasiliteter for mannskap, og strøm og ferskvann skal overføres fra land. Det øverste planet med kar er for smolt, det midterste for postsmolt og de nederste for fase frem til slaktemoden laks.

Selskapet søkte om utviklingstillatelser på fristens siste dag. Direktoratet mener imidlertid at søknaden var mangelfullt dokumentert.

Fiskeridirektoratet påpeker at selskapet har ettersendt informasjon flere måneder etter at søknaden ble sendt inn, men at denne er så omfattende at den må anses som en ny søknad. Direktoratet har etter dette kommet til at søknaden fra Infotronic må vurderes ut fra de opplysningene som forelå på søknadstidspunktet.

Fiskeridirektoratet har kommet til at Infotronic ANS i søknaden av 17. november 2017 ikke har dokumentert at prosjektet kan bidra til å utvikle teknologi som kommer akvakulturnæringen til gode, og som innebærer betydelig innovasjon og innvesteringer, og har derfor avslått søknaden.