NYHETER

Se alle artikler

Søkte om fem tillatelser for stålkonstruksjon – fikk blankt nei

Gladfisk (selskap under stiftelse) sitt konsept har begrenset nyhetsverdi, og oppfyller ikke kravet til «betydelig innovasjon», mener Fiskeridirektoratet.

Fakta om utviklingstillatelser

  • Utviklingstillatelsene er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer.
  • Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor.
  • Teknologien som blir utviklet i prosjektene skal deles slik at den kommer hele næringen til gode.
  • Etter endt prosjektperiode kan tillatelsene, etter visse kriterier, konverteres til ordinære tillatelser – mot et vederlag på 10 millioner kroner per tillatelse (KPI-justert).
  • Ordningen med utviklingstillatelser er i første omgang etablert som en prøveordning i to år. Søknadsfrist var 17. november 2017.
  • Totalt kom det inn 104 ulike søknader om totalt 898 tillatelser. Flere selskaper leverte mer enn én søknad. Søknadene behandles løpende. Av søknadene som er blitt behandlet så langt, har de fleste fått avslag og/eller avkortet antall innvilgede tillatelser.
  • Fiskeriministeren har antydet at det kan bli en ny runde med mulighet for å søke utviklingstillatelser, men at kriteriene blir «mer spisset».

Kilde: Fiskeridirektoratet / IntraFish.no

Fredag kveld fikk derfor selskapet avslag på sin søknad om fem utviklingstillatelser.

Direktoratet beskriver det omsøkte konseptet slik:

«En fast stålkonstruksjon med en ytre not i stål som skal beskytte oppdrettsnøtene inni mot predatorer og drivgods. Opplegg for strøm, trykkluft, fôrslanger og høytrykksspyler skal være integrert i anlegget. For å hindre begroing skal en automatisk vasker spyle noten innenfra minst én gang i døgnet».

Bård Sindre Skarshaug er oppgitt som selskapets kontaktperson.

Tynn søknad

Ifølge direktoratet var søknaden fra selskapet «sparsommelig i beskrivelsen».

«Søknaden er ikke underbygget med noen form for teknisk dokumentasjon, men konseptet er i viss grad illustrert, slik at det er mulig for Fiskeridirektoratet å få et overfladisk inntrykk av hvordan konseptet er ment å se ut», heter det.

Basert på søknaden mener direktoratet at konseptet fremstår som en videreutvikling av dagens anleggsteknologi «med begrenset nyhetsverdi».

Flere steder i avslaget skriver direktoratet at konseptene i søknaden i liten grad er forklart. Konklusjonen er:

«Konseptet fra SUS Gladfisk oppfyller ikke vilkåret om «betydelig innovasjon», jf. laksetildelingsforskriften § 23b første ledd, og Fiskeridirektoratet avslår søknaden om fem utviklingstillatelser».

Vedtaket er ikke endelig, og kan påklages innen tre uker.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.