NYHETER

Se alle artikler

Nytt analyseverktøy for smoltstatus

Forskere ved Uni Research og Universitetet i Bergen har utviklet et nytt analyseverktøy som de mener vil gi oppdretter mer informasjon og forutsigbarhet om smoltstatus i den helt avgjørende fase.

Sjøsetting av smolt til rett tid er en av oppdrettsnæringens store utfordringer.

- Styrt produksjon av fullgod smolt og riktig valg av tidspunkt for overføring til sjø er svært viktig for at smolten skal lykkes med å takle overgangen fra ferskvannskar til merder i sjø. God smoltkvalitet og riktig timing av utsett til sjø er derfor viktig for god tilvekst i sjøfasen. Dårlig timing og utsett på feil tidspunkt kan medføre økonomiske tap og er lite miljøvennlig. For å treffe dette kritiske tidspunktet best mulig er oppdretteren avhengig av gode styringsverktøy, heter det i en pressemelding som er underskrevet av markedsdirektør Asbjørn Dyrkorn Løland i PHARMAQ Analytiq AS.

Genmarkører
Seniorforsker Tom Ole Nilsen ved Uni Research skriver at gjennom smoltifiserings-prosessen endrer fisken hvilke genmarkører som er aktive, og det er ett sett av slike genetiske endringer de ser nærmere på for å kunne si hvor i utviklingen smolten befinner seg.

SmoltVision, som er navnet på analyseverktøyet, bruker informasjon fra flere genmarkører for å fortelle oppdretteren om hvordan smolten vil tolerere sjøvann. SmoltVision vil derfor kunne gi oppdretteren et tidlig varsel om at fisken er på vei inn i smoltvinduet, samt gi et tidlig varsel om påbegynnende de-smoltifisering.

- ATPase-analyse, som er den mest brukte analysemetoden i dag, gir ikke oppdretteren denne muligheten. ATPase-analyse gir kun konkret svar på hvordan fisken håndterer sjøvann ved prøvetidspunktet, heter det i meldingen.

Lokale forhold
Seniorforsker Sigurd Handeland ved Uni Research skriver:

- SmoltVisions datagrunnlag gir oppdretteren mulighet til å utarbeide modeller tilpasset lokale forhold. Dette er svært verdifullt fordi ingen oppdrettsanlegg er like. Vår erfaring etter å ha jobbet med smoltanalyser i 15 år er at kombinasjonen av vannkilde, genetikk, utstyr, driftspersonell, og arbeidsprosedyrer gjør hvert enkelt settefiskanlegg i Norge helt unikt. Vi tror at SmoltVision vil gi oppdretteren et godt datagrunnlag for å lage en modell tilpasset sitt anleggs behov.

Sigurd Handeland og Tom Ole Nilsen har utviklet SmoltVision sammen med PHARMAQ Analytiq.

PHARMAQ Analytiq anvender målrettet forskning og effektive analyser for å ivareta fiskehelse og fiskevelferd i akvakulturnæringen.

Bergen Teknologioverføring AS har bistått i prosessen.