Flere advokatfirmaer minnet Finansdepartementet på Grunnloven paragraf 97 i sine høringsinnspill til forslaget om grunnrenteskatt på havbruk. Advokatfirmaet Thommessen var tydeligst i sitt høringssvar.

Før proposisjonen kom ba departementet om hjelp fra Justis- og beredskapsdepartementets egen lovavdeling til å vurdere dette: Er det i strid med Grunnloven § 97 å innføre grunnrenteskatt med tilbakevirkende kraft?

Nei, mener lovavdelingen. Ja, mener advokatfirmaet Thommessen.

Årelange rettsprosesser

Problemstillingen er blitt omtalt tidligere, men lovavdelingens egne vurderinger ble først kjent da proposisjonen kom 26.