Reistad er et landbasert stamfiskanlegg for rognproduksjon. Lokaliteten drives av Salmar Farming.

– Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås, understrekes det.

Virksomheten varslet Mattilsynet 5. oktober 2018 om mistanke om ILA på Reistad. Grunnlaget for mistanken var påvisning av ILA-virus (HPR-deletert) ved hjelp av metoden RT-PCR. Mattilsynet har 18. oktober 2018 stadfestet diagnosen ILA basert på nye analyser fra Veterinærinstituttet. Selskapet har slaktet ut all ILA-mistenkt fisk.

– For å forhindre eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk og rogn uten særskilt tillatelse, skriver Mattilsynet.