25 oppdrettsselskaper på Vestlandet i Produksjonsområde 4 (PO4) har saksøkt staten for at de må redusere produksjonskapasiteten sin (MTB) med 6 prosent i to år. Som IntraFish tidligere har omtalt, ønsker oppdrettene at vedtaket om nedjustering omgjøres, og at de får tilkjent erstatning for redusert inntjening.

Oppdretterne krever også at det gis innsyn i ulike dokumenter, rapporter og tallmateriale som de mener skal brukes i forbindelse med rettssaken.

Selve stevningen er skrevet av advokat Trond Hatland i Thommessen, og er på 48 sider. Her vises det til en rekke forhold som oppdretterne mener er feil fra statens side. De mener blant annet at de ikke fikk mulighet til å svare for seg (såkalt manglende kontradiksjon) og at modellen for å beregne dødelighet som følge av lus fra oppdrettsanlegg er for dårlig vitenskapelig forankret.

Oppdretterne mener også at det er blitt begått en rekke saksbehandlingsfeil, at produksjonsområde 4 er for stort (med store variasjoner innad i området), at de blir kollektivt straffet. De har også engasjert egne forskere som har funnet ut at laksesmolten vandrer ut av elvene noe tidligere på året enn det myndighetene har lagt til grunn.

Nærings- og fiskeridepartementet gjentar hva de har sagt tidligere – at de ikke vil kommentere påstander i en sak som skal opp for retten.

Ønsker disse vitnene

Oppdretterne ber om at følgende personer blir kalt inn som vitner i rettssaken;

  • Knut W. Vollset fra Norce (medlem av Ekspertgruppen)
  • Frank Nilsen fra Universitetet i Bergen (tidligere leder av Ekspertgruppen)
  • Tor F. Næsje fra NINA (leder av Styringsgruppen)
  • Geir Lasse Taranger fra Havforskningsinstituttet
  • Anders Lamberg fra Skandinavisk Naturovervåkning
  • Henning Urke fra Inaq
  • Thrond Oddvar Haugen fra NMBU

I tillegg ønsker de at professor Ragnar Tveterås fra Universitetet i Stavanger vitner. Han har utarbeidet et notat av de samfunnsmessige negative konsekvensene av vedtaket, som han har beregnet til rundt 430 millioner kroner per år. Notatet og bakgrunnsmaterialet er også lagt ved som vedlegg i stevningen – som ett av 39 bilag.

«Noen fra departementet»

I tillegg vil oppdretterne at personer fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) blir innkalt som vitne. Hvem det er, vet de ikke.

– Oppdretterne ber opplyst hvem i NFD som har foretatt NFDs påståtte egne vurderinger og som det vil være riktig å føre som vitne, skriver de.

Ber om fem dager i retten

Oppdretterne mener at det er naturlig at saken skal gå for Sogn og Fjordane tingrett, siden det er «det alminnelige verneting» for de fleste av oppdretterne bak søksmålet.

De mener at fem dager i retten i utgangspunktet burde holde.

«Dersom staten ikke medvirker til prosessuelle avklaringer som nevnt ovenfor må det settes av mer tid til hovedforhandling. Ut fra sakens presserende karakter bes saken hurtig berammet», heter det i stevningen.

Les også:

Oppdrettere saksøker staten for minst 250 millioner kroner: – Et lite plaster på såret

Ingebrigtsen: Slå ring rundt trafikklyssystemet

Uklart om Brydes rolle i framtidig rettssak